Bài 1 trang 34 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Lí do quan trọng nhất khiến Đông Nam Á trở thành đối tượng của thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược là:

A. có vị trí chiến lược quan trọng và giàu tài nguyên thiên nhiên.

B. đáp ứng nhu cầu về thị trường của các nước đế quốc.

C. chế độ phong kiến đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Câu 2:

Đề bài:

Hầu hết các nước trong khu vực đã bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ

A. In-đô-nê-xi-a             B. Xiêm

C. Mã-lai                        D. Phi-lip-pin

Câu 3:

Đề bài:

In-đô-nê-xi-a bị biến thành thuộc địa của

A. Hà Lan và Bồ Đào Nha

B. Tây Ba Nha

C. Anh

D. Pháp

Câu 4:

Đề bài:

Phong trào yêu nước ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có đặc điểm nổi bật là

A. xuất hiện phong trào cải cách Duy tân đất nước theo gương Nhật Bản.

B. giành độc lập bằng khởi nghĩa vũ trang đi liền với những cải cách duy tân đất nước.

C. nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản ra đời, tổ chức công đoàn của công nhân được thành lập.

D. tất cả các phong trào đều đặt dưới sự lãnh đạo của các trí thức phong kiến.

Câu 5:

Đề bài:

Kết quả của cuộc cách mạng 1896 - 1898 ở Phi-lip-pin là

A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, nới rộng các quyền tự chủ cho người dân bản xứ.

B. Bị chính quyền thực dân đàn áp dã man, cách mạng thất bại.

C. Giành được độc lâp hoàn toàn cho đất nước.

D. Đưa đến sự thành lập của nước Cộng hoà Phi-lip-pin.

Câu 6:

Đề bài:

Nước đế quốc mượn cớ giúp đỡ nhân dân Phi-lip-pin chống ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha nhưng sau đó đã thôn tính nước này là

A. Pháp              B. Nhật Bản

C. Mĩ                  D. Anh

Câu 7:

Đề bài:

Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Lào chống ách thống trị thực dân có điểm chung là

A. đều đặt dưới sự lãnh đạo của những người trong hoàng tộc

B. các nhà sư có vai trò rất lớn trong các cuộc khởi nghĩa

C. đều kéo dài nhiều năm liền, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại

D. có sự liên minh, liên kết với các nhóm nghĩa quân ở Việt Nam và địa bàn hoạt động của nghĩa quân mở rộng sang cả nước ta.

Câu 8:

Đề bài:

Các phong trào đấu tranh chống ách thống trị thực dân của nhân dân các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung là

A. Các phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt, nhưng cuối cùng đều thất bại.

B. Giai cấp tư sản dân tộc xuất hiện và có vai trò nhất định trong phong trào dân tộc.

C. Giai cấp công nhân hình thành và thành lập tổ chức Công đoàn, đóng vai trò tích cực trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác vào Đông Nam Á.

D. Tất cả cả ý trên.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Lí do quan trọng nhất khiến Đông Nam Á trở thành đối tượng của thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược là có vị trí chiến lược quan trọng và giàu tài nguyên thiên nhiên.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Hầu hết các nước trong khu vực đã bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ Xiêm.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Lời giải:

In-đô-nê-xi-a bị biến thành thuộc địa của Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Phong trào yêu nước ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có đặc điểm nổi bật là nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản ra đời, tổ chức công đoàn của công nhân được thành lập.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Kết quả của cuộc cách mạng 1896 - 1898 ở Phi-lip-pin là đưa đến sự thành lập của nước Cộng hoà Phi-lip-pin.

Chọn: D

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Nước đế quốc mượn cớ giúp đỡ nhân dân Phi-lip-pin chống ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha nhưng sau đó đã thôn tính nước này là Mĩ.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Lào chống ách thống trị thực dân có điểm chung là có sự liên minh, liên kết với các nhóm nghĩa quân ở Việt Nam và địa bàn hoạt động của nghĩa quân mở rộng sang cả nước ta.

Chọn: D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Các phong trào đấu tranh chống ách thống trị thực dân của Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung là các phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt, nhưng cuối cùng đều thất bại.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 35 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 35 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 36 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy đánh dấu x vào các cột ghi tên các nước để xác định

 • Bài 4 trang 37 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 37 sách bài tập Lịch sử 8. Nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á

 • Bài 5 trang 37 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 37 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close