Giải bài 1 trang 24 SBT toán 10 - Cánh diều

Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình \( - 3x + 5y \le 6\)

Quảng cáo

Đề bài

Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình \( - 3x + 5y \le 6\)

A. \(\left( {2;8} \right)\)            B. \(\left( { - 10; - 3} \right)\)                            C. \(\left( {3;3} \right)\)            D. \(\left( {0;2} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lần lượt thay  x = a, y = b vào bất phương trình trên rồi kiểm tra

Lời giải chi tiết

A. Thay x = 2, y = 8 vào bất phương trình – 3x + 5y ≤ 6, ta được:

– 3.2 + 5.8 ≤ 6 ⇔ 34 ≤ 6 (vô lí)

Do đó cặp số (2; 8) không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

B. Thay x = – 10, y = – 3 vào bất phương trình – 3x + 5y ≤ 6, ta được:

– 3.(–10) + 5.(–3) ≤ 6 ⇔ 15 ≤ 6 (vô lí)

Do đó cặp số (– 10; – 3) không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

C. Thay x = 3, y = 3 vào bất phương trình – 3x + 5y ≤ 6, ta được:

– 3.3 + 5.3 ≤ 6 ⇔ 6 ≤ 6 (luôn đúng)

Do đó cặp số (3; 3) không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

D. Thay x = 0, y = 2 vào bất phương trình – 3x + 5y ≤ 6, ta được:

– 3.0 + 5.2 ≤ 6 ⇔ 10 ≤ 6 (vô lí)

Do đó cặp số (0; 2) không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Chọn C

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close