Giải bài 1 trang 13 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Trong các hàm số \(y = 2x + 1;y = x + 5;y = 3{x^2} + 1\), hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định hệ số a, b của chúng.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hàm số \(y = 2x + 1;y = x + 5;y = 3{x^2} + 1\), hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định hệ số a, b của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức hàm số bậc nhất để tìm hàm số bậc nhất: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \(y = ax + b\) với a, b là các số cho trước và \(a \ne 0\).

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = 2x + 1\) là hàm số bậc nhất với \(a = 2,b = 1\)

Hàm số \(y = x + 5\) là hàm số bậc nhất với \(a = 1,b = 5\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close