Giải bài 2 trang 13 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Lập bảng giá trị của hàm số bậc nhất \(y = 6x - 6\) với x lần lượt bằng -2; -1; 0; 1; 2.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng giá trị của hàm số bậc nhất \(y = 6x - 6\) với x lần lượt bằng -2; -1; 0; 1; 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức bảng giá trị của hàm số bậc nhất: Để lập bảng giá trị hàm số bậc nhất \(y = ax + b\), ta lần lượt cho x nhận các giá trị \(\left( {{x_1},{x_2},{x_3}...} \right)\) (\({x_1},{x_2},{x_3}...\) tăng dần) và tính các giá trị tương ứng của y rồi ghi vào bảng có dạng sau:

x

\({x_1}\)

\({x_2}\)

\({x_3}\)

\(y = ax + b\)

\({y_1}\)

\({y_2}\)

\({y_3}\)

Lời giải chi tiết

x

-2

-1

0

1

2

\(y = 6x - 6\)

-18

-12

-6

0

6

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close