Bài 1 trang 125 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 125 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1.Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân.

B. Tầng lớp có quyền chính trị gắn với giai cấp phong kiến quý tộc, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản.

C. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân.

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân.

2.Nội chiến giữa Quốc hội Anh với nhà vua diễn ra

A. từ năm 1640 đến năm 1648.           

B. từ năm 1642 đến năm 1648.    

C. từ năm 1642 đến năm 1653.

D. từ năm 1640 đến năm 1688.

3.Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

A. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

B. Vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hoà được thiết lập. 

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến - một chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó.

4.Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào?

A. Đấu tranh giai cấp giữa tư sản với quý tộc phong kiến.

B. Phong trào giải phóng dân tộc.

C. Chiến tranh giành độc lập dân tộc.

D. Nội chiến giữa quân đội của Quốc hội với quân đội của nhà vua.

5.Hãy kết nối thời gian ở cột bên trái với nội dung sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp về cuộc Cách mạng tư sản Anh.

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

1. Tháng 8 - 1642

a) Chính biến chế độ quân chủ lập hiến được thành lập

2. 1642 - 1648

b) Nội chiến giữa Quốc hội và nhà vua

3. Năm 1649

c) Sáclơ I tuyên chiến với Quốc hội

4. Tháng 12 - 1688

d) Sáclơ I bị xử tử. Anh trở thành nước Cộng hòa

A. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.              

B. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.             

C. 1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – a.

D. 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – b.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải:

Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là tầng lớp có quyền chính trị gắn với giai cấp phong kiến quý tộc, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải:

Nội chiến giữa Quốc hội Anh với nhà vua diễn ra từ năm 1642 đến năm 1648.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải:

Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hoà được thiết lập.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải:

Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nội chiến giữa quân đội của Quốc hội với quân đội của nhà vua.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 126 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 126 sách bài tập Lịch sử 10. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 3 trang 127 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 127 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào cột bên phải để xác định những nội dung lịch sử

 • Bài 4 trang 128 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 128 sách bài tập Lịch sử 10. Quý tộc mới có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Anh?

 • Bài 5 trang 128 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 128 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phát triển của Cách mạng tư sản Anh thể hiện qua sơ đồ nào?

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close