Ghi vào bảng 2 một số động vật mà em biết đầy đủ (chọn ở mỗi hàng 1 loài). Ghi vào cột 3 môi trường sống của động vật...

- Ghi vào bảng 2 một số động vật mà em biết đầy đủ (chọn ở mỗi hàng 1 loài) - Ghi vào cột 3 môi trường sống của động vật. - Ghi tiếp vào cột 4 (kiểu dinh dưỡng) cột 5 (kiểu di chuyển), cột 6 (kiểu hô hấp) của động vật đó để chứng tỏ chúng thích nghi với môi trường sống.

Quảng cáo

Đề bài

- Ghi vào bảng 2 một số động vật mà em biết đầy đủ (chọn ở mỗi hàng 1 loài)

- Ghi vào cột 3 môi trường sống của động vật.

- Ghi tiếp vào cột 4 (kiểu dinh dưỡng) cột 5 (kiểu di chuyển), cột 6 (kiểu hô hấp) của động vật đó để chứng tỏ chúng thích nghi với môi trường sống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế và bài đã học

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close