Quảng cáo
  • Báo cáo thực hành: Tham quan thiên nhiên

    Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (√) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

    Xem lời giải
  • Quảng cáo