Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Family and Friends - Đề số 3

Đề bài

Listening
Câu 1 :

Listen anh choose the correct answer.

Câu 1.1 :

1. What are the penguins doing?

 • A

 • B

 • C

Câu 1.2 :

2. What are the monkeys doing?

 • A

 • B

 • C

Câu 1.3 :

3. Which animal is sleeping?

 • A

 • B

 • C

Câu 1.4 :

4. Which animals are funny?

 • A

 • B

 • C

Câu 1.5 :

5. What are the boys scared of?

 • A

 • B

 • C

Câu 2 :

Listen and fill in each blank with a word or a number.  

1. Jack’s mum is a

.

2. Jack’s dad is a

.

3. They have 

children.

4. Jack is

years old.

5. Jack’s sister is

years old. 

Reading and Writing
Câu 1 :

Choose the best answer.

Câu 1.1 :

1. _______ he work in a store?

 • A

  Does

 • B

  Is

 • C

  Do

Câu 1.2 :

2. I _______ blue eyes. 

 • A

  has

 • B

  having

 • C

  have

Câu 1.3 :

3. What ______ they doing?

 • A

  is

 • B

  are

 • C

  do

Câu 1.4 :

4. We have English _______ Mondays.

 • A

  on

 • B

  at

 • C

  in

Câu 1.5 :

5. She doesn’t ______ in a bank.

 • A

  work

 • B

  works

 • C

  working

Câu 2 :

Look at the picture and fill in each blank with ONE word or number to complete the sentences.

1. There are

ducks in the water.

2. Two boys are 

under a tree.

3. Two girls are playing 

.

4. The boy wearing the hat is riding a 

.

5. Two girls are 

a kite. 

Quảng cáo
decumar
Câu 3 :

Look, read and choose Yes or No.

Câu 3.1 :

1. He’s writing in a notebook. 

 • A

  Yes

 • B

  No

Câu 3.2 :

2. She like fries.  

 • A

  Yes

 • B

  No

Câu 3.3 :

3. She works in an office. 

 • A

  Yes

 • B

  No

Câu 3.4 :

4. My favorite subject is P.E.

 • A

  Yes

 • B

  No

Câu 3.5 :

5. She’s collecting shells. 

 • A

  Yes

 • B

  No

Câu 4 :

Read and complete each sentence with only ONE word or number.

I am Hoai Anh. At our school we have two big schoolyards. This is my school yard. It is for the 1st, 2nd, and 3rd grade students. The 4th and 5th grade students play in a different school yard. There are squares on the schoolyard where we can play games. The students can play with a ball and run around. We can also talk to our friends. We have a lot of fun at break time in our schoolyard. We love our school.

1. There are

schoolyards at Hoai Anh’s school.

2. There are

on their schoolyard.

3. The students can play with a

.

4. They can talk with

.

5. The students have a lot of fun at

.

Câu 5 :

Rearrange the words to make correct sentences.

1. reading?/ Are/ you

isn’t/ surfing./ He

yellow./ is/ My/ favorite/ color

watching/ monkeys/ They’re/ the

noodles?/ like/ Would/ you

Lời giải và đáp án

Listening
Câu 1 :

Listen anh choose the correct answer.

Câu 1.1 :

1. What are the penguins doing?

 • A

 • B

 • C

Đáp án : A

Câu 1.2 :

2. What are the monkeys doing?

 • A

 • B

 • C

Đáp án : B

Câu 1.3 :

3. Which animal is sleeping?

 • A

 • B

 • C

Đáp án : A

Câu 1.4 :

4. Which animals are funny?

 • A

 • B

 • C

Đáp án : B

Câu 1.5 :

5. What are the boys scared of?

 • A

 • B

 • C

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

1. a

2. b

3. a

4. b

5. c

Bài nghe:

1. What are the penguins doing?

Peter: Look! That penguin is swimming.

Max: And look! That penguin is jumping into the water!

2. What are the monkeys doing?

Peter: I like monkeys.

Max: So do I. That one is eating an apple.

Peter: And those monkeys are climbing a tree.

3. Which animal is sleeping?

Peter: Shh! Be quiet!

Max: Why?

Peter: The lizard is sleeping.

4. Which animals are funny?

Peter (laughing): Look at the kangaroos! They have very big feet!

Max: Yes, they do! They are very funny.

5. What are the boys scared of?

Max: I don’t like that animal. I’m scared.

Peter: Is it the crocodile?

Max: No, it isn’t. It’s the camel. It’s so tall!

Peter: I’m scared, too!

Tạm dịch:

1. Những con chim cánh cụt đang làm gì?

Peter: Nhìn kìa! Con chim cánh cụt đó đang bơi.

Max: Và nhìn kìa! Con chim cánh cụt kia đang nhảy xuống nước!

2. Những chú khỉ đang làm gì?

Peter: Tớ thích những chú khỉ.

Max: Tớ cũng vậy. Có một chú đang ăn quả táo.

Peter: Và những con khỉ đó thì đang trèo cây.

3. Con vật nào đang ngủ?

Peter: Suỵt! Hãy yên lặng nào!

Max: Tại sao?

Peter: Con thằn lằn đang ngủ.

4. Con vật nào ngộ nghĩnh?

Peter (cười): Nhìn những con chuột túi kìa! Chúng có đôi chân rất to!

Max: Đúng vậy! Trông chúng ngộ nghĩnh thật đó.

5. Các cậu bé sợ cái gì?

Max: Tớ không thích con vật đó. Tớ sợ.

Peter: Con cá sấu ấy hả?

Max: Không phải vậy. Con lạc đà ấy. Nó cao quá!

Peter: Tớ cũng sợ!

Câu 2 :

Listen and fill in each blank with a word or a number.  

1. Jack’s mum is a

.

Đáp án :

1. Jack’s mum is a

.

Lời giải chi tiết :

Jack’s mum is a pilot.

(Mẹ của Jack là một phi công.)

2. Jack’s dad is a

.

Đáp án :

2. Jack’s dad is a

.

Lời giải chi tiết :

Jack’s dad is a teacher.

(Bố của Jack là một giáo viên.)

3. They have 

children.

Đáp án :

3. They have 

children.

Lời giải chi tiết :

They have two/2 children.

(Họ có 2 người con.)

4. Jack is

years old.

Đáp án :

4. Jack is

years old.

Lời giải chi tiết :

Jack is eleven/11 years old.

(Jack 11 tuổi.)

5. Jack’s sister is

years old. 

Đáp án :

5. Jack’s sister is

years old. 

Lời giải chi tiết :

Jack’s sister is five/5 years old. 

(Em gái của Jack 5 tuổi.)

Lời giải chi tiết :

Bài nghe:

Hi. My name is Jack. Here’s a photo of my parents. That’s my dad. His name is Bob. My mum’s name is Anna. She’s a pilot. My dad isn’t a pilot. He’s a teacher. They have two children. I’m eleven years old. I also have a little sister. She’s five years old.

Tạm dịch:

Xin chào. Tên tôi là Jack. Đây là ảnh của bố mẹ tôi. Đó là bố tôi. Tên bô tôi là Bob. Mẹ tôi tên là Anna. Bà ấy là một phi công. Bố tôi không phải là phi công. Ông ấy là một giáo viên. Họ có hai người con. Tôi mười một tuổi. Tôi có một em gái. Em ấy năm tuổi.

Reading and Writing
Câu 1 :

Choose the best answer.

Câu 1.1 :

1. _______ he work in a store?

 • A

  Does

 • B

  Is

 • C

  Do

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc hỏi xem ai đó có làm việc ở một địa điểm nào không:

Do/does + S + giới từ + địa điểm?

“He” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít nên khi thành lập câu hỏi ta dùng trợ động từ “does”.

Does he work in a store?

(Anh ấy làm việc ở một cửa hàng phải không?)

=> Chọn A  

Câu 1.2 :

2. I _______ blue eyes. 

 • A

  has

 • B

  having

 • C

  have

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ “I” thì động từ chính trong câu giữ ở dạng nguyên thể.

I have blue eyes.

(Tôi có đôi mắt màu xanh dương.)

=> Chọn C

Câu 1.3 :

3. What ______ they doing?

 • A

  is

 • B

  are

 • C

  do

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu hỏi với từ để hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn: Wh + to be + S + V-ing?

Chủ ngữ “they” là chủ ngữ số nhiều nên động ta dùng cùng động từ to be “are”.

What are they doing?

(Họ đang làm gì vậy?)

=> Chọn B

Câu 1.4 :

4. We have English _______ Mondays.

 • A

  on

 • B

  at

 • C

  in

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Với các ngày trong tuần ta dùng kèm mạo từ “on”.

We have English on Mondays.

(Chúng tôi có môn tiếng Anh vào thứ Hai hàng tuần.)

=> Chọn A

Câu 1.5 :

5. She doesn’t ______ in a bank.

 • A

  work

 • B

  works

 • C

  working

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong các câu phủ định, khi đã có sự xuất hiện của trợ động từ thì động từ chính trong câu giữ ở dạng nguyên thể với tất cả mọi chủ ngữ.

She doesn’t work in a bank.

(Cô ấy không làm việc ở ngân hàng.)

=> Chọn A

Câu 2 :

Look at the picture and fill in each blank with ONE word or number to complete the sentences.

1. There are

ducks in the water.

Đáp án :

1. There are

ducks in the water.

Lời giải chi tiết :

There are two/2 ducks in the water.

(Có 2 con vịt trong hồ nước.)

2. Two boys are 

under a tree.

Đáp án :

2. Two boys are 

under a tree.

Lời giải chi tiết :

Two boys are fishing under a tree.

(2 cậu có đang câu cá dưới tán cây.)

3. Two girls are playing 

.

Đáp án :

3. Two girls are playing 

.

Lời giải chi tiết :

Two girls are playing tennis.

(2 cô bé đang chơi quần vợt.)

4. The boy wearing the hat is riding a 

.

Đáp án :

4. The boy wearing the hat is riding a 

.

Lời giải chi tiết :

The boy wearing the hat is riding a horse.

(Cậu bé đội mũ đang cưỡi ngựa.)

5. Two girls are 

a kite. 

Đáp án :

5. Two girls are 

a kite. 

Lời giải chi tiết :

Two girls are flying a kite.

(2 cô bé đang thả diều.)

Câu 3 :

Look, read and choose Yes or No.

Câu 3.1 :

1. He’s writing in a notebook. 

 • A

  Yes

 • B

  No

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

He’s writing in a notebook.

(Anh ấy đang viết vào sổ ghi chép.)

=> Yes

Câu 3.2 :

2. She like fries.  

 • A

  Yes

 • B

  No

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

She like fries. 

(Cô ấy thích khoai tây chiên.)

=> No

Câu đúng: She likes bubble tea.

(Cô ấy thích trà sữa trân châu.)

Câu 3.3 :

3. She works in an office. 

 • A

  Yes

 • B

  No

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

She works in an office.

(Cô ấy làm việc ở văn phòng.)

=> No

Câu đúng: She works in a hospital.

(Cô ấy làm việc ở một bệnh viện.) 

Câu 3.4 :

4. My favorite subject is P.E.

 • A

  Yes

 • B

  No

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

My favorite subject is P.E.

(Môn học yêu thích của mình là môn thể dục.)

=> Yes

Câu 3.5 :

5. She’s collecting shells. 

 • A

  Yes

 • B

  No

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

She’s collecting shells.

(Cô ấy đang thu thập vỏ sò.)

=> No

Câu đúng: She’s going on a boat.

(Cô ấy đang đi bằng thuyền.)

Câu 4 :

Read and complete each sentence with only ONE word or number.

I am Hoai Anh. At our school we have two big schoolyards. This is my school yard. It is for the 1st, 2nd, and 3rd grade students. The 4th and 5th grade students play in a different school yard. There are squares on the schoolyard where we can play games. The students can play with a ball and run around. We can also talk to our friends. We have a lot of fun at break time in our schoolyard. We love our school.

1. There are

schoolyards at Hoai Anh’s school.

Đáp án :

1. There are

schoolyards at Hoai Anh’s school.

2. There are

on their schoolyard.

Đáp án :

2. There are

on their schoolyard.

3. The students can play with a

.

Đáp án :

3. The students can play with a

.

4. They can talk with

.

Đáp án :

4. They can talk with

.

5. The students have a lot of fun at

.

Đáp án :

5. The students have a lot of fun at

.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch đoạn văn:

Tôi là Hoài Anh. Ở trường chúng tôi có hai sân trường lớn. Đây là sân trường của tôi. Nó dành cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3. Học sinh lớp 4 và lớp 5 chơi ở sân khác. Có những ô vuông trên sân trườn  để chúng tôi có thể chơi trò chơi. Học sinh có thể chơi với bóng và chạy xung quanh sân. Chúng tôi cũng có thể nói chuyện với bạn bè của mình nữa. Chúng tôi chơi rất vui vào giờ giải lao ở sân trường. Chung tôi yêu ngôi trường của mình.

1. There are two schoolyards at Hoai Anh’s school.

Thông tin: At our school we have two big schoolyards.

(Ở trường chúng tôi có hai sân trường lớn.)

2. There are squares on their schoolyard.

(Có những ô vuông trên sân trường.)

Thông tin: There are squares on the schoolyard where we can play games.

(Có những ô vuông trên sân trườn  để chúng tôi có thể chơi trò chơi.)

3. The students can play with a ball.

(Học sinh có thể chơi với bóng.)

Thông tin: The students can play with a ball...

(Học sinh có thể chơi với bóng...)

4. They can talk with friends.

(Họ có thể nói chuyện với bạn bè.)

Thông tin: We can also talk to our friends.

(Chúng tôi cũng có thể nói chuyện với bạn bè.)

5. The students have a lot of fun at breaktime.

(Các bạn học sinh chơi rất vui vào giờ giải lao.)

Thông tin: We have a lot of fun at break time in our schoolyard.

(Chúng tôi chơi rất vui vào giờ giải lao ở sân trường.)

Câu 5 :

Rearrange the words to make correct sentences.

1. reading?/ Are/ you

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

Are you reading?

(Bạn đang đọc phải không?)

isn’t/ surfing./ He

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

He isn’t surfing.

(Anh ấy đang không lướt sóng.)

yellow./ is/ My/ favorite/ color

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

My favorite color is yelllow.

(Màu sắc yêu thích của tôi là màu vàng.)

watching/ monkeys/ They’re/ the

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

They’re watching the monkeys.

(Họ đang nhìn những con khỉ?)

noodles?/ like/ Would/ you

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

Would you like noodles?

(Bạn có thích mì không?)

close