Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh 4 Family and Friends - Đề số 1

Listen and tick (√). Odd one out. Look and write. Choose the correct answers. Write the words in the correct order.

Sách giáo khoa lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Listen and tick (√).


Name

Favorite day(s) of the week

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1. Duy

 

 

 

 

 

2. Ha

 

 

 

 

 

3. Hoang

 

 

 

 

 

4. Thu

 

 

 

 

 

II. Odd one out.

5. A. firefighter

B. farmer

C. farm

D. student

6. A. eyes

B. have

C. hair

D. mouth

7. A. school

B. hospital

C. airport

D. noodles

8A. plum

B. bread

C. pizza

D. spaghetti

9. A. fly

B. learn

C. feed

D. some

IIILook and write.

 

IV. Choose the correct answers.

16. She ______ long black hair.

A. have

B. has

C. having

17. We have English _______ Mondays.

A. at 

B. in

C. on

18. ______ you work in an office?

A. Does 

B. Do

C. Are

19. Doctors _______ sick people.

A. help

B. helps

C. helping

20. This is Alice. She is ______ sister.

A. Anna’s

B. Anna

C. Annas’

V. Write the words in the correct order.

21. doesn’t/ He/ in/ a/ store/ work

___________________________________.

22. like/ pizza/ you/ or noodles/ Would

___________________________________?

23. she/ What/ like/ does

___________________________________?

24. curly/ My/ has/ brother/ hair

___________________________________.

25. police/ He’s/ officer/ a

___________________________________.

                                                -------------------THE END-------------------

 

Quảng cáo
decumar

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Listen and tick (√).

(Nghe và đánh dấu .)

Bài nghe:

1. I am Duy. My favorite day is Monday.

2. Hello. I’m Ha. My favorite day is Friday.

3. Hi, my name’s Hoang. I have two favorite days: Monday and Thursday.

4. I’m Thu. I have two favorite days: Tuesday and Wednesday.

Tạm dịch:

1. Tớ là Duy. Ngày yêu thích của tớ là ngày thứ Hai.

2. Xin chào. Tớ là Hà. Ngày yêu thích của tớ là ngàu thứ Sáu.

3. Xin chào, tên tớ là Hoàng. Tớ có 2 ngày yêu thích liền: thứ Hai và thứ Năm.

4. Tớ là Thu. Tớ có 2 ngày yêu thích: thứ ba và thứ Tư.

II. Odd one out.

(Chọn từ khác.)

5.

firefighter (n): lính cứu hoả                            

farmer (n): nông dân

farm (n): nông trại

student (n): học sinh

Giải thích: Đáp án C là danh từ chỉ sự vật, trong khi những phương án còn lại đều là những danh từ chỉ người.

Chọn C.

6.

eyes (n): mắt

have (v): có

hair (n): tóc

mouth (n): miệng

Giải thích: Đáp án B là động từ, những phương án còn lại đều là danh từ.

Chọn B.

7.

school (n): trường học   

hospital (n): bệnh viện

airport (n): sân bay

noodles (n): mì

Giải thích: Đáp án D là danh từ chỉ đồ ăn, trong khi những phương án còn lại đều là những danh từ chỉ nơi chốn.

Chọn D.

8.

plum (n): mận               

bread (n): bánh mì         

pizza (n): bánh pizza

spaghetti (n): mì Ý

Giải thích: Các từ trên đều là những từ chỉ đồ ăn, những chỉ có đáp án A là từ chỉ mọt loại trái cây.

Chọn A.

8.

fly (v): bay                   

learn (v): học                

feed (v): cho ăn             

some: một vài

Giải thích: Đáp án D không phải là động từ như những phương án còn lại.

Chọn D.

III. Look and write.

(Nhìn và viết.)  

10. farm (n): nông trại

11. airport (n): sân bay

12. store (n): cửa hàng

13. firefighter (n): lính cứu hoả

14. doctor (n): bác sĩ

15. police officer (n): cảnh sát

IV. Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

16.

“She” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít nên động từ chính trong câu cần phải chia.

She has long black hair.

(Cô ấy có mái tóc đen dài.)

Chọn B.

17.

Những ngày trong tuần đi kèm giới từ “on”.

We have English on Mondays.

(Chúng tôi có môn tiếng anh vào những ngày thứ Hai.)

Chọn C.

18.

Đây là câu hỏi với động từ và chủ ngữ là “you” nên ta dùng trợ động từ “do”

Do you work in an office?

(Bạn làm việc ở văn phòng phải không?)

Chọn B.

19.

Chủ ngữ “doctors” là danh từ số nhiều nên động từ chính trong câu giữ nguyên ở dạng nguyên thể.

Doctors help sick people.

(Bác sĩ giúp đỡ người bị bệnh.)

Chọn A.

20.

Anna’s sister: chị/em gái của Anna.

This is Alice. She is Anna’s sister.

(Đây là Alice. Cô ấy là chị/em gái của Anna.)

Chọn A.

V. Write the words in the correct order.

(Viết các từ theo đúng thứ tự.)

21. He doesn’t work in a store.

(Anh ấy không làm việc trong một cửa hàng.)

22. Would you like pizza or noodles?

(Bạn thích pizza hay mì?)

23. What does she like?

(Cô ấy thích gì?)

24. My brother has curly hair.

(Em trai tôi có mái tóc xoăn.)

25. He’s a police officer.

(Anh ấy là một cảnh sát.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close