Đề thi giữa kì 1 KHTN 8 Kết nối tri thức - Đề số 5

Trong số những quá trình dưới đây, cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra biến đổi hóa học? (A) thái rau củ quả (b) đun nóng đường đến khi tạo thành chất màu đen

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề thi

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?

 

A. ống nghiệm            B. cốc thủy tinh                      C. ống hút nhỏ giọt                 D. Bình tam giác

Câu 2: Trong số những quá trình dưới đây, cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra biến đổi hóa học?

(A) thái rau củ quả

(b) đun nóng đường đến khi tạo thành chất màu đen

(c) đun nước sôi thấy nước bốc hơi

(d) hòa tan viên C sủi vào nước

A. 1                 B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 3: Trước và sau một phản ứng hóa học, yếu tố nào sau đây thay đổi?

A. Khối lượng các nguyên tố

B. Số lượng các nguyên tử

C. Liên kết giữa các nguyên tử

D. Thành phần các nguyên tố

Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt

A. Nung đá vôi

B. Cho baking soda vào dung dịch giấm ăn

C. Phản ứng phân hủy đường

D. Phản ứng quang hợp

Câu 5: Số mol nguyên tử của 7,22. 1023 nguyên tử Mg

A. 0,12 mol                 B. 1,2 mol                   C. 0,5 mol                   D. 1 mol

Câu 6: Tính số mol của CO2 biết khối lượng của khí là 22g

A. 0,5 mol                   B. 0,05 mol                 C. 1 mol                      D. 0,25 mol

Câu 7: Tính M của chất A biết tỉ khối của O2 so với A là 4

A. 8                             B. 16                           C. 32                           D. 64

Câu 8: Công thức của phân đạm là:

A. Ca3(PO4)2               B. KCl                         C. NH4NO3                 D. Na2SO4

Câu 9: Muối nào sau đây là không tan

A. BaCl2                      B. BaSO4                     C. Ba(NO3)2                D. Ba(OH)2

Câu 10: Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Đốt trong lò kín.

B. Xếp củi chặt khít.

C. Thổi không khí khô.

D. Thổi hơi nước.

Câu 11: Khối lượng NaOH có trong 300 m L dung dịch nồng độ 0,15 M là

A. 1,8 g.

B. 0,045 g.

C. 4,5g.

D. 0,125g.

Câu 12: Cho m g CaCO3 vào dung dịch HCl dư, thu được muối CaCl2 và 1,9832 L khí CO(ở 25 °C, 1 bar) thoát ra. Giá trị của m là

  1. 8.   B. 10.   C. 12.   D. 16.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 4 g NaOH và 2,8 g KOH vào 118,2 g nước, thu được 125 mL dung dịch.

a) Tính nồng độ phần trăm của NaOH; nồng độ phần trăm của KOH.

b) Tính nồng độ mol của NaOH; nồng độ mol của KOH.

Câu 2:

a) Viết công thức theo khối lượng đối với phản ứng của kim loại Mg với dung dịch HCl tạo ra chất MgCl2 và khí H2.

b) Cho biết khối lượng của Mg và HCl đã phản ứng lần lượt là 2,4 g và 7,3 g; khối lượng của MgCl2 là 9,5 g. Hãy tính khối lượng của khí H2 bay lên.

Đáp án

Phần trắc nghiệm

1C

2B

3C

4C

5B

6A

7A

8C

9B

10C

11A

12A

 

Câu 1: Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?

 

A. ống nghiệm            B. cốc thủy tinh                      C. ống hút nhỏ giọt                 D. Bình tam giác

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 2: Trong số những quá trình dưới đây, cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra biến đổi hóa học?

(A) thái rau củ quả

(b) đun nóng đường đến khi tạo thành chất màu đen

(c) đun nước sôi thấy nước bốc hơi

(d) hòa tan viên C sủi vào nước

A. 1                 B. 2                             C. 3                             D. 4

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm của quá trình biến đổi hóa học

Lời giải chi tiết

(b), (d) có xảy ra biến đổi hóa học

Câu 3: Trước và sau một phản ứng hóa học, yếu tố nào sau đây thay đổi?

A. Khối lượng các nguyên tố

B. Số lượng các nguyên tử

C. Liên kết giữa các nguyên tử

D. Thành phần các nguyên tố

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm của phản ứng hóa học

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt

A. Nung đá vôi

B. Cho baking soda vào dung dịch giấm ăn

C. Phản ứng phân hủy đường

D. Phản ứng quang hợp

Phương pháp giải

Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng tỏa ra năng lượng dưới dạng nhiệt

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 5: Số mol nguyên tử của 7,22. 1023 nguyên tử Mg

A. 0,12 mol                 B. 1,2 mol                   C. 0,5 mol                   D. 1 mol

Phương pháp giải

1 mol nguyên tử hay phân tử chứa 6,022 . 1023 nguyên tử hay phân tử

Lời giải chi tiết

n Mg = \(\frac{{7,{{22.10}^{23}}}}{{6,{{022.10}^{23}}}} = 1,2mol\)

Đáp án B

Câu 6: Tính số mol của CO2 biết khối lượng của khí là 22g

A. 0,5 mol                   B. 0,05 mol                 C. 1 mol                      D. 0,25 mol

Phương pháp giải

Dựa vào công thức: n = m:M

Lời giải chi tiết

n CO2 = 22 : 44 = 0,5 mol

Đáp án A

Câu 7: Tính M của chất A biết tỉ khối của SO2 so với A là 4

A. 8                             B. 16                           C. 32                           D. 64

Phương pháp giải

Dựa vào công thức tính tỉ khối của O2 so với A từ đó tính được M của A

Lời giải chi tiết

\({d_{SO2/A}} = \frac{{{M_{SO2}}}}{{{M_A}}} = 4 \to {M_A} = 32:4 = 8\)

Đáp án A

Câu 8: Công thức của phân đạm là:

A. Ca3(PO4)2               B. KCl                         C. NH4NO3                 D. Na2SO4

Phương pháp giải

Phân đạm chứa nguyên tố N

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 9: Muối nào sau đây là không tan

A. BaCl2                      B. BaSO4                     C. Ba(NO3)2                D. Ba(OH)2

Phương pháp giải

Dựa vào độ tan của muối trong nước

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 10: Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Đốt trong lò kín.

B. Xếp củi chặt khít.

C. Thổi không khí khô.

D. Thổi hơi nước.

Phương pháp giải

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 11: Khối lượng NaOH có trong 300 m L dung dịch nồng độ 0,15 M là

A. 1,8 g.

B. 0,045 g.

C. 4,5g.

D. 0,125g.

Phương pháp giải : 

Dựa vào tính nồng độ mol dung dịch.

Lời giải chi tiết:

Số mol NaOH: nNaOH = 0,3.0,15 = 0,045 (mol).

Khối lượng NaOH: mNaOH = 0,045.40 = 1,8 (gam).

Câu 12: Cho m g CaCO3 vào dung dịch HCl dư, thu được muối CaCl2 và 1,9832 L khí CO(ở 25 °C, 1 bar) thoát ra. Giá trị của m là

A. 8.   B. 10.   C. 12.   D. 16.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết

nCO2=1,9832: 24,79=0,08 mol

Phương trình hoá học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Theo phương trình hoá học:

Cứ 1 mol CaCO3 phản ứng sinh ra 1 mol CO2;

Vậy để sinh ra 0,08 mol CO2 cần 0,08 mol CaCO3 phản ứng.

Khối lượng CaCO3 là: 0,08.100 = 8 gam.

Đáp án: A

II. Tự luận

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 4 g NaOH và 2,8 g KOH vào 118,2 g nước, thu được 125 mL dung dịch.

a) Tính nồng độ phần trăm của NaOH; nồng độ phần trăm của KOH.

b) Tính nồng độ mol của NaOH; nồng độ mol của KOH.

Lời giải chi tiết

a) Nồng độ phần trăm của NaOH:

C%NaOH = (mct : mdd) . 100%=4 : (118,2+4+2,8) . 100%=3,2 %

 

Nồng độ phần trăm của KOH:

C%KOH = (mct : mdd) . 100%=2,8: (118,2+4+2,8) . 100%=2,24 %

b) Số mol NaOH: nNaOH = 4: 40 = 0,1 (mol).

Nồng độ mol của NaOH:

 CM =n : V=0,10,125=0,8 (M)

Số mol KOH:

 nKOH = 2,8 : 56=0,05(mol)

 Nồng độ mol của KOH:

 CM =0,05 : 0,125 = 0,4(M).

Câu 2:

a) Viết công thức theo khối lượng đối với phản ứng của kim loại Mg với dung dịch HCl tạo ra chất MgCl2 và khí H2.

b) Cho biết khối lượng của Mg và HCl đã phản ứng lần lượt là 2,4 g và 7,3 g; khối lượng của MgCl2 là 9,5 g. Hãy tính khối lượng của khí H2 bay lên.

Phương pháp giải: 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

Lời giải chi tiết : 

Phương trình hoá học:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

a) Công thức theo khối lượng: mMg + mHCl = mMgCl2 + mH2

b) Khối lượng khí H2 bay lên là: 2,4 + 7,3 – 9,5 = 0,2 gam.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close