Đề kiểm tra học kì 1 Toán 3 Cánh diều - Đề số 9

Tải về

Cho biểu thức 215 – (60 : 6) x 9. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức đó là .... Một hộp bánh cân nặng 1 kg. Vỏ hộp bánh cân nặng 200 g....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Kết quả của phép tính 143 x 2 là:

A. 145                        B. 286                       

C. 268                        D. 486

Câu 2. Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là:

A.36oC                       B. 37oC                     

C. 38oC                      D. 25oC

Câu 3. Cho biểu thức 215 – (60 : 6) x 9. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức đó là:

A. Chia, nhân, trừ                            

B. Trừ, chia, nhân

C. Chia, trừ, nhân                            

D. Nhân, chia, trừ

Câu 4. Hoa có 63 cái kẹo. Hoa chia cho Hồng $\frac{1}{3}$ số kẹo Hoa có. Hỏi Hồng được chia bao nhiêu cái kẹo?

A. 20 cái kẹo             B. 15 cái kẹo            

C. 21 cái kẹo             D. 24 cái kẹo

Câu 5. Một hộp bánh cân nặng 1 kg. Vỏ hộp bánh cân nặng 200 g. Trong hộp có 8 chiếc bánh, các chiếc bánh có cân nặng bằng nhau. Vậy mỗi chiếc bánh cân nặng là:

A. 200 g                     B. 120 g                    

C. 150 g                     D. 100 g

Câu 6. Hình vẽ bên có:

A. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 3 hình tam giác, 2 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 122 x 4                              

b) 774 : 7

Câu 2. Số?

6 dm = ……… mm                         

52 mm = ……. cm ……. mm

1 kg = ………. g                           

1 000 ml = ……… $\ell $

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) (78 + 285) : 3 = …………….

                           = …………….

b) 347 + 101 x 6 = ……….……

                           = ……………..

Câu 4. Bác An có một mảnh vườn như hình vẽ. Tính chu vi của ao cá và trang trại nuôi bò của bác An.

Câu 5. Trong vườn nhà Mai có 31 cây bưởi. Số cây cam gấp 3 lần số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu cây bưởi và cây cam?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. B

3. A

4. C

5. D

6. D

 II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:       

a) 122 x 4                                          

b) 774 : 7

Phương pháp giải

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái

- Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết

 

Câu 2. Số?

6 dm = ……… mm                         

52 mm = ……. cm ……. mm

1 kg = ………. g                           

1 000 ml = ……… $\ell $

Phương pháp giải

Áp dụng cách đổi:

1 dm = 100 mm                    

1 kg = 1000 g

1 $\ell $ = 1 000 ml

Lời giải chi tiết

6 dm = 600 mm                                

52 mm = 5 cm 2 mm

1 kg = 1 000 g                               

1 000 ml = 1 $\ell $

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) (78 + 285) : 3 = …………….

                           = …………….

b) 347 + 101 x 6 = ……….……

                           = ……………..

Phương pháp giải

- Với biểu thức chỉ có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

- Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) (78 + 285) : 3 = 363 : 3

                           = 121

b) 347 + 101 x 6 = 347 + 606

                           = 953

Câu 4. Bác An có một mảnh vườn như hình vẽ. Tính chu vi của ao cá và trang trại nuôi bò của bác An.

Phương pháp giải

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của tam giác đó.

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết

Chu vi của ao cá là

30 + 40 + 50 = 120 (m)

Độ dài cạnh EC là

60 – 30 = 30 (m)

Chu vi của trang trại nuôi bò là

50 + 60 + 40 + 30 = 180 (m)

Đáp số: Ao cá: 120 m

                     Trại nuôi bò: 180 m

Câu 5. Trong vườn nhà Mai có 31 cây bưởi. Số cây cam gấp 3 lần số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu cây bưởi và cây cam?

Phương pháp giải

- Tìm số cây cam = Số cây bưởi x 3

- Tim tổng số cây cam và cây bưởi

Lời giải chi tiết

Số cây cam trong vườn nhà Mai là

31 x 3 = 93 (cây)

Trong vườn nhà Mai có tất cả số cây bưởi và cây cam là

31 + 93 = 124 (cây)

Đáp số: 124 cây

Tải về

Quảng cáo
close