Đề kiểm tra học kì 1 Toán 3 Cánh diều - Đề số 5

Tải về

Số dư của phép chia 609 : 6 là .... Bác Tư có một mảnh vườn trồng hoa dạng hình chữ nhật có chiều dài 25 m và chiều rộng 17 m ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Gấp 121 lên 4 lần ta được:

A. 125                        B. 484                       

C. 117                        D. 844

Câu 2. Số dư của phép chia 609 : 6 là:

A. 3                             B. 4                            

C. 5                             D. 6

Câu 3. Hình bên có:

A. 3 hình tứ giác                              

B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác                              

D. 6 hình tứ giác

Câu 4. $\frac{1}{4}$ số quả dưa hấu là:

A. 2 quả                     B. 3 quả                    

C. 4 quả                     D. 5 quả

Câu 5. Bác Tư có một mảnh vườn trồng hoa dạng hình chữ nhật có chiều dài 25 m và chiều rộng 17 m. Bác muốn làm một hàng rào xung quanh mảnh vườn. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

A. 42 m                      B. 50 m                     

C. 60 m                      D. 84 m

Câu 6. Một sợi dây dài 4m5dm. An cắt một đoạn dây dài bằng  độ dài sợi dây đó. Độ dài đoạn dây An đã cắt là:

A. 9 m                        B. 7 dm                     

C. 40 cm                    D. 8 dm

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 202 x 4                                          

b) 965 : 3

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 354 + 23 x 3 = ………………….

                         = ………………….

b) 550 : (72 – 67) x 4 = ……………………..

                                   = ……………………..

Câu 3. >, <, = ?

Câu 4. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Câu 5. Nhà Nam nuôi một đàn gà. Số gà trống là 125 con. Số gà mái nhiều hơn số gà trống 38 con. Hỏi đàn gà nhà Nam có tất cả bao nhiêu con?


Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. A

3. B

4. B

5. D

6. A

 II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 202 x 4                                          

b) 965 : 3

Phương pháp giải

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái

- Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 354 + 23 x 3 = ………………….

                         = ………………….

b) 550 : (72 – 67) x 4 = ……………………..

                                   = ……………………..

Phương pháp giải

- Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

- Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) 354 + 23 x 3 = 354 + 69

                         = 423

b) 550 : (72 – 67) x 4 = 550 : 5 x 4

                                   = 110 x 4

                                   = 440

Câu 3. >, <, = ?

Phương pháp giải

- Thực hiện tính giá trị ở mỗi vế

- Áp dụng cách so sánh: 1 $\ell $ = 1000 ml ; 1 m = 1 000 ml

Lời giải chi tiết

Câu 4. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Phương pháp giải

Chu vi của hình tứ giác ABCD bằng tổng độ dài các cạnh AB, BC, CD, DA

Lời giải chi tiết

Chu vi của hình tứ giác ABCD là

40 + 62 + 45 + 37 = 184 (mm)

Đáp số: 184 mm

Câu 5. Nhà Nam nuôi một đàn gà. Số gà trống là 125 con. Số gà mái nhiều hơn số gà trống 38 con. Hỏi đàn gà nhà Nam có tất cả bao nhiêu con?

Phương pháp giải

- Tìm số gà mái = Số gà trống + 38 con

- Số con gà có tất cả = Số gà mái + số gà trống

Lời giải chi tiết

Số gà mái là

125 + 38 = 163 (con)

Đàn gà nhà Nam có tất cả số con là

125 + 163 = 288 (con)

Đáp số: 288 con gàTải về

Quảng cáo
close