Đề kiểm tra học kì 1 Toán 3 Cánh diều - Đề số 8

Tải về

Một phép chia có số dư lớn nhất là 6. Số chia là .... Bác nông dân làm một hàng rào quanh vườn rau có dạng hình chữ nhật với chiều rộng 8 m ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Giảm 350 đi 5 lần ta được:

A. 70                          B. 345                       

C. 355                        D. 60

Câu 2. Một phép chia có số dư lớn nhất là 6. Số chia là:

A. 5                             B. 6                            

C. 7                             D. 8                

Câu 3. Nhà Hiền có 8 con thỏ. Số con gà nhiều hơn số con thỏ 56 con. Vậy số gà gấp số thỏ là:

A. 7 lần                      B. 8 lần                     

C. 6 lần                      D. 9 lần

Câu 4. Hình dưới đây có số hình tứ giác là:

A. 6                             B. 7                            

C. 8                             D. 9

Câu 5. Bác nông dân làm một hàng rào quanh vườn rau có dạng hình chữ nhật với chiều rộng 8 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Bác có để cổng vào 2 m. Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

A. 24 m                      B. 32 m                     

C. 62 m                      D. 64 m

Câu 6. Cô giáo yêu cầu An tô màu $\frac{1}{9}$ hình vẽ bên. Vậy An cần tô màu số ô vuông là:

A. 9 ô vuông             B. 6 ô vuông            

C. 3 ô vuông             D. 2 ô vuông

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

341 x 2                                  

804 : 4

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 518 + 24 x 2 = …………………

                        = …………………

b) 436 – (280 + 45) = ……………..

                               = ………………

Câu 3. Số?

20 cm = ……… mm                                   

5 dm = ……….. mm

1000 mm = ……….. dm                            

1 $\ell $ = ……….. ml

Câu 4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 96 quyển sách. Số quyển sách bán được trong ngày thứ hai giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu quyển sách?

Câu 5. Bạn Nam dùng một sợ dây gắn các ngôi sao để trang trí một vòng theo khung tranh hình vuông (như hình vẽ). Cạnh của khung tranh dài 50 cm. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu mét?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. A

2. C

3. B

4. D

5. C

6. D

 II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

341 x 2                                  

804 : 4

Phương pháp giải

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái

- Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết

 

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 518 + 24 x 2 = …………………

                        = …………………

b) 436 – (280 + 45) = ……………..

                              = ………………

Phương pháp giải

- Với biểu thức chỉ có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

- Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) 518 + 24 x 2 = 518 + 48

                         = 566

b) 436 – (280 + 45) = 436 – 325

                                = 111

 

Câu 3. Số?

20 cm = ……… mm                                   

5 dm = ……….. mm

1000 mm = ……….. dm                            

1 $\ell $ = ……….. ml

Phương pháp giải

Áp dụng cách đổi:

1 cm = 10 mm                      

1 dm = 100 mm

1  = 1 000 ml

Lời giải chi tiết

20 cm = 200 mm                                          

5 dm = 50 mm

1000 mm = 10 dm                                       

1 $\ell $ = 1 000 ml

Câu 4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 96 quyển sách. Số quyển sách bán được trong ngày thứ hai giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp giải

- Tìm số quyển sách bán trong ngày thứ hai = Số quyển sách bán ngày thứ nhất : 3

- Tìm tổng số quyển sách bán trong cả 2 ngày

Lời giải chi tiết

Số quyển sách bán trong ngày thứ hai là

96 : 3 = 32 (quyển)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số quyển sách là

96 + 32 = 128 (quyển)

Đáp số: 128 quyển sách

Câu 5. Bạn Nam dùng một sợ dây gắn các ngôi sao để trang trí một vòng theo khung tranh hình vuông (như hình vẽ). Cạnh của khung tranh dài 50 cm. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải

- Tính chu vi của khung tranh = Độ dài 1 cạnh x 4

- Đổi đơn vị đo từ cm sang m

Lời giải chi tiết

Ta thấy chiều dài của sợ dây bằng chu vi của khung tranh hình vuông cạnh 50 cm

Chiều dài của sợi dây là

50 x 4 = 200 (cm) = 2 m

Đáp số: 2 m

Tải về

Quảng cáo
close