Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Người ta hòa tan 4 gam chất lỏng thứ nhất với 3 gam chất lỏng thứ hai để được hỗn hợp dung dịch có khối lượng riêng là 70 g/cm3.

Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là 20 g/cm3. Tính khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để giải bài toán bằng cách lập phương trình ta làm theo các bước:

Bước 1: Lập phương trình

   + Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

   + Biểu diễn tất cả các đại lượng khác qua ẩn vừa chọn.

   + Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Đối chiếu điều kiện rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là \(x\) ( g/cm3) ( \(x > 0\)).

Khi đó khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất là \(x + 20\) ( g/cm3).

Thể tích của 4g chất lỏng thứ nhất là \({4 \over {x + 20}}\left( {c{m^3}} \right).\)

Thể tích của 3g chất lượng thứ hai là \({3 \over x}\left( {c{m^3}} \right).\)

Thể tích của hỗn hợp là \({7 \over {70}} = {1 \over {10}}\left( {c{m^3}} \right).\)

Ta có phương trình : \({4 \over {x + 20}} + {3 \over x} = {1 \over {10}}\)

\(\Rightarrow {x^2} - 50x - 600 = 0\)

\(\Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {{\rm{x}} = 60\left( {{\text{ nhận}}} \right)}  \cr   {{\rm{x}} =  - 10\left( {{\text{ loại}}} \right)}  \cr  } } \right.\)

Vậy khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là \(60 \) g/cm3.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close