Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Sự kiện nào làm thổi bùng ngọn lửa đấu tranh ở Bắc Mĩ vào những năm 70 của thế kỉ XVIII?

A. Đại hội lục địa lần thứ nhất.

B. Sự kiện “chè Bô-xtơn”.

C. Đại hội lục địa lần thứ hai.

D. Đại hội Philađenphia.

Câu 2. Ai là tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Mĩ?

A. G. Oasinhtơn.

B. A. Lincôn

C. B. Phranklin.

D. T. Giépphécxơn.

Câu 3. Chiến thắng nào đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến tranh giành độc lập của 14 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Le-xinh-tơn.             B. I-oóc-tao.

C. Xa-ra-tô-ga.             D. Vaimy.

Câu 4. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu.

B. Đưa ra bản tuyên ngôn độc lập khẳng định quyền bất khả xâm phạm của con người.

C. Giải phóng 13 thuộc địa khỏi sự thống trị của thực dân Anh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc lập ở Mĩ Latinh.

Câu 5. Một trong những yếu tố khách quan quan trọng đưa đến sự thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Sự lãnh đạo tài tình của Oa-sinh-tơn.

B. Tinh thần đoàn kết của nhân dân.

C. Phát huy lối đánh du kích.

D. Được nhân dân tiến bộ châu Âu ủng hộ.

Câu 6. Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là

A. hình thức đấu tranh.

B. kết quả.

C. lực lượng tham gia.

D. phương pháp.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Vì sao nói cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sản?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. A

3. C

4. C

5. D

6. A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 147.

Cách giải:

Sự kiện “chè Bo-xtơn” đã làm thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh ở Bắc Mĩ vào những năm 70 của thế kỉ XVIII.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 150. 

Cách giải:

Gióc-giơ Oa-sinh-tơn (1732-1799) là một chủ nô giàu, có tài quân sự và tổ chức, được cử làm tổng chỉ huy nghĩa quân. Tháng 4-1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các nước thuộc Bắc Mĩ. Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy. Ngày 4-7-1776, Tuyên ngôn độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa, là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 149.

Cách giải:

Ngày 17-10-1777, quân đội 13 thuộc địa giành thắng lợi lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của chiến tranh.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 150, suy luận.

Cách giải:

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là giải phóng 13 thuộc địa khỏi sự thống trị của thực dân Anh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Những nguyên nhân đưa đến thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:

- Sự chỉ huy tài tình của Oa-sinh-tơn

- Sự ủng hộ của nhân dân

- Biết dựa vào địa thế hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích

- Cuộc chiến đấu của nhân dân Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân tiến bộ Pháp và nhân dân tiến bộ châu Âu nói chung ủng hộ.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, so sánh. 

Cách giải:

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là hình thức đấu tranh.

- Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến giữa vua Sác- lơ I với Quốc hội nhằm lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giành độc lập để lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, giải phóng dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: Dựa trên kết quả, ý nghĩa của cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, nhận xét.

Cách giải:

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sản vì:

- Giai cấp lãnh đạo: Tư sản.

- Mục tiêu: Lật đổ chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc.

- Lực lượng cách mạng: Quần chúng cách mạng.

- Hình thức: chiến tranh giành độc lập.

- Kết quả, ý nghĩa: Giành độc lập, xác lập liên bang.

- Xu hướng phát triển: phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

=> Là 1 cuộc cách mạng tư sản có tính nhân dân khá rõ, nhưng chưa triệt để.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close