Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 7

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Trùng sốt rét có kích thước

A. Lớn hơn hồng cầu

B. Bé hơn hồng cầu

C. Bằng tiểu cầu

D. Câu B, C đúng

2. Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Có chân giả

B. Có diệp lục

C. Có thành xenlulôzơ

D. Câu B, C đúng

3. Trùng kiết lị ki sinh trong cơ thể người ở:

A. Gan                     B. Tuỵ

C. Thành ruột          D. Câu A và B đúng

4. Động vật nguyên sinh nào sau đây có 2 nhân và 2 không bào co bóp trong cơ thể ?

A. Trùng roi xanh

B. Trùng biến hình

C. Trùng giày

D. Trùng lỗ

5. Ở ven biển nước ta thường gặp loài ruột khoang cơ thể hình trụ, kích thước khoảng từ 2cm đến 5cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu rực rỡ như cánh hoa. Đó là:

A. Thuỷ tức             B. Sứa

C. Hải quỳ               D. San hô

Câu 2. (2,5 điểm) So sánh điểm giống nhau và khác nhau của trùng roi với thực vật.

Câu 3. (2,5 điểm) Nêu điểm giống nhau giữa thuỷ tức, san hô, hải quỳ, sứa ?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

5

B

D

C

C

C

1. Trùng sốt rét có kích thước Bé hơn hồng cầu

Chọn B

2. Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở đặc điểm:

- Có diệp lục

- Một số trùng roi có thành xenlulôzơ

Chọn D

3. Trùng kiết lị kí sinh trong cơ thể người ở: Thành ruột

Chọn C

4. Trùng giày có 2 nhân và 2 không bào co bóp trong cơ thể

Chọn C

5. Ở ven biển nước ta thường gặp loài ruột khoang cơ thể hình trụ, kích thước khoảng từ 2cm đến 5cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu rực rỡ như cánh hoa. Đó là: Hải quỳ

Chọn C

Câu 2: So sánh điểm giống nhau và khác nhau cùa trùng roi với thực vật.

* Giống nhau:

Tế bào có chứa hạt diệp lục —> khả năng tự dưỡng

* Khác nhau:

Trùng roi

Thực vật

- Tế bào động vật

- Tự di chuyển được

 - Cùng là sinh vật dị dưỡng

- Tế bào thực vật

- Không tự di chuyển được

- Sinh vật tự dưỡng

Câu 3. Điểm giống nhau giữa thuỷ tức, san hô, hải quỳ, sứa.

- Sinh vật ăn thịt và có gai độc tự vệ.

- Cơ thể đối xứng toả tròn.

- Thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào.

- Trong cùng là khoang ruột.

- Sinh sản: vô tính nảy chồi.

- Dinh dưỡng: sinh vật dị dưỡng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close