Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành hạ.

B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai kí.

C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

D. Đập phá máy móc, đánh chủ xưởng.

Câu 2: Trong những năm 20 - 30 của thế kỉ XIX, công nhân Anh đấu tranh đòi quyền lợi gì?

A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm.

B. Đòi nghỉ chủ nhật có lương.

C. Đòi quyền tuyển cử.

D. Đòi Quốc hội Anh thông qua đạo luật cải cách tuyển cử.

Câu 3: “Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu!” đó là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân nước nào?

A. Nước Anh.

B. Nước Pháp.

C. Nước Đức.

D. Nước Mĩ.

Câu 4: Nguyên nhân sâu xa nào làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng?

A. Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới.

B. Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập.

C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt.

D. Do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

Câu 5: Hạn chế lớn nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

A. Chưa thấy rõ được bản chất của chủ nghĩa tư bản.

B. Chưa thấy được quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản.

C. Chưa đánh giá được vai trò của giai cấp công nhân.

D. Chưa đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Câu 6: Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là

A. Không có chế độ tư hữu.

B. Không có bóc lột.

C. Nhân dân làm chủ phương tiện sản xuất.

D. Người lãnh đạo làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Những hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân là gì? Ý nghĩa của nó?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. A

3. B

4. D

5. C

6. D

Câu 1:

Phương pháp: Dựa vào nội dung bài sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân để trả lời.

Cách giải:

Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức đập phá máy móc, đốt công xưởng.

Chọn: C

Câu 2:

Phương pháp: Dựa vào cuộc đấu tranh của công nhân Anh những năm 20-30 của thế kỉ XIX để trả lời.

Cách giải: Trong những năm 20 -30 của thế kỉ XIX, công nhân Anh đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Chọn: A

Câu 3:

Phương pháp: Dựa vào cuộc đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để trả lời.

Cách giải:

Năm 1831, Công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm. Quân khởi nghĩa đã làm chủ được thành phố trong 10 ngày. Họ chiến đấu với khẩu hiệu "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu".

Chọn: B

Câu 4:

Phương pháp: Dựa vào nguyên nhân xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng để suy luận trả lời.

Cách giải:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng là do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

- Bóc lột tàn nhẫn người lao động của tư sản: cuộc sống người lao động được tình bắng đồng lương chết đói, điều kiện làm việc tồi tệ, tình trạng thất nghiệp và tệ nạn xã hội phổ biến.

- Những người tư sản tiến bộ thông cảm với nỗi khổ của những người lao động mong muốn xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn, không có tư hữu bóc lột.

Chọn: D

Câu 5:

Phương pháp: Dựa vào những hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng để suy luận trả lời.

Cách giải: Hạn chế lớn nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng đó là chưa đánh giá được vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong việc xây dựng chế độ xã hội mới.

Chọn: C

Câu 6:

Phương pháp: Dựa vào quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX suy luận trả lời.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: đều là nội dung quan điểm của các nhà tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX.

- Đáp án D: không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 184.

Cách giải:

* Những hình thức đấu tranh đầu tiên:

- Ban đầu là đấu tranh với hình thức đập phá máy móc, đốt công xưởng. Hình thức đấu tranh tự phát của giai cấp vô sản.

- Sau đó, chuyển qua hình thức bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn.

* Ý nghĩa:

- Thể hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức, bóc lột của công nhân, biểu hiện rõ nét của quy luật có áp bức sẽ có đấu tranh.

- Tuy nhiên, nó còn hạn chế do trình độ và nhận thức của công nhân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close