Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa của công nhân thợ tơ Li-ông Pháp đòi thiết lập nền Cộng hòa diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1832.            B. Năm 1834.

C. Năm 1843.            D. Năm 1835.

Câu 2: Trong các cuộc đấu tranh dưới đây của công nhân, cuộc đấu tranh nào tồn tại lâu nhất?

A. Khởi nghĩa Li-ông ở Pháp.

B. Phong trào Hiến chương ở Anh.

C. Khởi nghĩa Sơ-lê-din ở Đức.

D. Phong trào đòi tăng lương ở Đức.

Câu 3: Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là những ai?

A. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Cromoen.

B. Phu-ri-ê, Mông-te-xki-ơ và Ô-oen.

C. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô.

D. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân phong trào công nhân bùng nổ sớm nhất ở Anh, Pháp và Đức?

A. Do có nền kinh tế phát triển với nhiều nhà máy xí nghiệp tập trung số lượng lớn công nhân.

B. Do đời sống công nhân ở đây khó khăn, khổ cực.

C. Do công nhân mâu thuẫn gay gắt với giai cấp tư sản.

D. Do công nhân mới chỉ đấu tranh ở mức độ tự phát.

Câu 5: Tại sao các cuộc đấu tranh của công nhân trong nửa đầu thế kỉ XIX đều thất bại?

A. Do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

B. Do tinh thần đấu tranh chưa kiên định, dễ thỏa hiệp, mua chuộc.

C. Do chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

D. Do giai cấp tư sản đàn áp quyết liệt.

Câu 6: Ý nào không đánh giá đúng về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

A. Là một trào lưu tư tưởng tiến bộ.

B. Là sự kế thừa tư tưởng của các nhà triết học Ánh sáng Pháp.

C. Có tác dụng cổ vũ những người lãnh đạo.

D. Là một trong những tiền đề cho sự hình thành học thuyết Mác sau này.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. B

3. D

4. D

5. A

6. B

Câu 1:

Phương pháp: Dựa vào nội dung bài sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân để trả lời.

Cách giải:

Năm 1834 công nhân dệt Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập nền cộng hòa. Cuộc chiến đấu ác liệt đã diễn ra suốt 4 ngày cuối cùng bị dập tắt.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Dựa vào thời gian diễn ra các cuộc đấu tranh của công nhân để trả lời.

Cách giải:

Cuộc đấu tranh của công nhân trong phong trào Hiến chương ở Anh kéo dài từ năm 1836 đến 1848 và là cuộc đấu tranh tồn tại lâu nhất.

Chọn: B

Câu 3:

Phương pháp: Dựa vào nội dung bài sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân để trả lời.

Cách giải:

Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là D. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.

Chọn: D

Câu 4:

Phương pháp: Dựa vào nguyên nhân bùng nổ phong trào công nhân để suy luận trả lời.

Cách giải:

Phong trào công nhân bùng nổ sớm nhất ở Anh, Pháp, Đức là do đây là những nước đế quốc có nền kinh tế phát triển, nhiều nhà máy xí nghiệp tập trung số lượng lớn công nhân. Công nhân Anh, Pháp, Đức bị giai cấp tư sản bóc lột, đời sống khó khăn, khổ cực dẫn đến mâu thuẫn gay gắt và làm bùng nổ các phong trào đấu tranh.

=> Đáp án D: là đặc điểm phong trào đấu tranh của công nhân ở giai đoạn đầu, không phải nguyên nhân dẫn đến phong trào công nhân bùng nổ sớm nhất ở Anh, Pháp và Đức.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Dựa vào đặc điểm các phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để suy luận trả lời.

Cách giải: Các cuộc đấu tranh của công nhân trong giai đoạn này đều thất bại là do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

Chọn: A

Câu 6:

Phương pháp: Dựa vào ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng để suy luận trả lời.

Cách giải:

Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời có ý nghĩa: Là tư tưởng tiến bộ trong xã hội lúc đó. Cổ vũ nguồn lao động đấu tranh, là tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác.

=> Đáp án B: không đánh giá đúng về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 187.

Cách giải:

* Tích cực:

- Nhận thức được những mặt hạn chế của xã hội tư bản, mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

- Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, có ý thức bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân.

- Là một trào lưu tư tưởng tiến bộ có tác dụng cổ vũ người lao động và là một trong những tiền đề cho học thuyết Mác sau này.

* Hạn chế:

- Không phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ tư bản.

- Không nhìn thấy lực lượng xã hội có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp công nhân nên các kế hoạch đề ra đều không thực hiện được.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close