Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Bài 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

a. \(A = ab\sqrt {{3 \over {ab}}} \)

b. \(B = \sqrt {{{3a} \over {5b}}} \)

c. \(C = \sqrt {{{2x} \over {{y^4}}} + {1 \over {{y^3}}}} \)

Bài 2. Trục căn thức ở mẫu :

a. \({{1 + \sqrt 2 } \over {1 - \sqrt 2 }}\)

b. \({{\sqrt {2 + \sqrt 3 } } \over {\sqrt {2 - \sqrt 3 } }}\)

c. \({{1 - {a^2}} \over {1 - \sqrt a }}\)

Bài 3. Rút gọn :  \(M = {{\sqrt x } \over {\sqrt x  - 6}} - {3 \over {\sqrt x  + 6}} + {x \over {36 - x}}\)

Lời giải chi tiết

Bài 1. a. Điều kiện ab > 0. Ta có:

\(A = ab\sqrt {{{3ab} \over {{{\left( {ab} \right)}^2}}}}  = {{ab} \over {\left| {ab} \right|}}\sqrt {3ab}  = \sqrt {3ab} \)    (vì \(ab > 0\) nên \(|ab| = ab\) )

b. Điều kiện : \(ab ≥ 0; b ≠ 0\). Ta có:

\(B = \sqrt {{{15ab} \over {{{\left( {5b} \right)}^2}}}}  = {1 \over {\left| {5b} \right|}}\sqrt {15ab}  \)\(\,= \left\{ {\matrix{   {{1 \over {5b}}\sqrt {15ab} \,\text{ nếu }\,a \ge 0;b > 0}  \cr   { - {1 \over {5b}}\sqrt {15ab} \,\text{ nếu }\,a \le 0;b < 0}  \cr  } } \right.\)

c. Ta có: \(C = \sqrt {{{2x + y} \over {{y^4}}}} \). Điều kiện : \(2x ≥ -y\) và \(y ≠ 0\)

Khi đó : \(C = {{\sqrt {2x + y} } \over {{y^2}}}\)

Bài 2. a. \({{1 + \sqrt 2 } \over {1 - \sqrt 2 }} = {{{{\left( {1 + \sqrt 2 } \right)}^2}} \over { - 1}} =  - {\left( {1 + \sqrt 2 } \right)^2}\)

b. \({{\sqrt {2 + \sqrt 3 } } \over {\sqrt {2 - \sqrt 3 } }} = {{{{\left( {\sqrt {2 + \sqrt 3 } } \right)}^2}} \over 1} = 2 + \sqrt 3 \)

c. \({{1 - {a^2}} \over {1 - \sqrt a }} = {{\left( {1 - a} \right)\left( {1 + a} \right)} \over {1 - \sqrt a }} = \left( {1 + \sqrt a } \right)\left( {1 + a} \right)\)\(\,\,\,\left( {a \ge 0;a \ne 1.} \right)\)

Bài 3. Điều kiện: \(x ≠ 36\) và \(x ≥ 0\).

Ta có:

\(\eqalign{  & M = {{\sqrt x \left( {\sqrt x  + 6} \right)} \over {\left( {\sqrt x  - 6} \right)\left( {\sqrt x  + 6} \right)}} - {{3\left( {\sqrt x  - 6} \right)} \over {\left( {\sqrt x  - 6} \right)\left( {\sqrt x  + 6} \right)}} + {x \over {36 - x}}  \cr  &  = {{x + 6\sqrt x } \over {x - 36}} - {{3\sqrt x  - 18} \over {x - 36}} - {x \over {x - 36}}  \cr  &  = {{3\left( {\sqrt x  + 6} \right)} \over {x - 36}} = {3 \over {\sqrt x  - 6}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải