Câu C5 trang 67 SGK Vật lý 11

Phải vẽ đường biểu diễn của đồ thị U=f(I) ....

Quảng cáo

Đề bài

Phải vẽ đường biểu diễn của đồ thị \(U=f(I)\) như thế nào để phù hợp với phép tính giá trị trung bình (thống kê) đối với các giá trị \(I\) và \(U\) được ghi trong bảng thực hành 12.1

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đường biểu diễn của đồ thị \(U = f(I)\) phải đi qua tất cả các hình chữ nhật sai số, đồ thị không được gấp khúc, nếu có điểm nào làm cho đường biểu diễn bị gấp khúc thì phải bỏ đi và làm lại thí nghiệm xác định giá trị đó.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài