Câu 6.59 trang 206 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.59 trang 206 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(\sin \alpha  - \cos \alpha  = m\). Hãy tính theo \(m\)

LG a

\(\sin \alpha \cos \alpha ;\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\sin \alpha \cos \alpha  =  - \dfrac{1}{2}\left[ {{{\left( {\sin \alpha  - \cos \alpha } \right)}^2} - 1} \right]\\ = \dfrac{{1 - {m^2}}}{2}.\end{array}\)

LG b

\(\left| {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right|;\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{\left( {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)^2} = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha \\ = 1 + 1 - {m^2} = 2 - {m^2}.\end{array}\)

Từ đó \(\left| {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right| = \sqrt {2 - {m^2}} .\)

LG c

 \({\sin ^3}\alpha  - {\cos ^3}\alpha ;\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{\sin ^3}\alpha  - {\cos ^3}\alpha \\ = {\left( {\sin \alpha  - \cos \alpha } \right)^3} - 3\sin \alpha \cos \alpha \left( {\sin \alpha  - \cos \alpha } \right)\\ = {m^3} + 3\left( {\dfrac{{1 - {m^2}}}{2}} \right)m\\ = \dfrac{{m\left( {3 - {m^2}} \right)}}{2}.\end{array}\)

LG d

 \({\sin ^6}\alpha  + {\cos ^6}\alpha .\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{\sin ^6}\alpha  + {\cos ^6}\alpha \\ = {\left( {{{\sin }^2}\alpha  + {{\cos }^2}\alpha } \right)^3} - 3{\sin ^2}\alpha {\cos ^2}\alpha \left( {{{\sin }^2}\alpha  + co{s^2}\alpha } \right)\\ = 1 - 3{\left( {\dfrac{{1 - {m^2}}}{2}} \right)^2}\\ = \dfrac{{ - 3{m^4} + 6{m^2} + 1}}{4}.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close