Câu 4.95 trang 118 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.95 trang 118 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị của x thỏa mãn hệ bất phương trình :

 

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2{x^2} + 9x + 9 > 0}\\{5{x^2} - 7x - 3 \le 0}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(x \in \left[ {\dfrac{{7 - \sqrt {109} }}{{10}};\dfrac{{7 + \sqrt {109} }}{{10}}} \right];\)

 

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3{x^2} + 11x - 4 \le 0}\\{{x^2} - 8x - 20 \le 0}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left[ { - 2;\dfrac{1}{3}} \right]\)

 

LG c

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2\left( {x - 1} \right) - 3\left( {x - 4} \right) > x + 5}\\{\dfrac{{3x - 4}}{{{x^2} + 4x + 4}} \ge 0}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left[ {\dfrac{4}{3};\dfrac{5}{2}} \right)\)

 

LG d

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{{3{x^2} - 7x + 8}}{{{x^2} + 1}} > 1}\\{\dfrac{{3{x^2} - 7x + 8}}{{{x^2} + 1}} \le 2.}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(x \in \left[ {1;6} \right]\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài