Câu 4.70 trang 147 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hàm số

\(f\left( x \right) = \left\{ \matrix{
\,\,\,\,\,\,{{{x^4} + x} \over {{x^2} + x}}\text{ với }x \ne \,2\,\text { và } x \ne 1 \hfill \cr 
\,\,\,\,\,\,\,\,3\text{ với }x = - 1 \hfill \cr 
\,\,\,\,\,\,\,1\text{ với },x = 0. \hfill \cr} \right.\)

(A)Liên tục tại mọi điểm trừ các điểm x thuộc đoạn \(\left[ { - 1;0} \right]\)

(B) liên tục tại mọi điểm \(x \in R\)

(C) liên tục tại mọi điểm trừ \(x =  - 1\)

(D) liên tục tại mọi điểm trừ \(x = 0.\) 

 

Lời giải chi tiết

Chọn B

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close