Câu 4.71 trang 147 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hàm số

\(f\left( x \right) = \left\{ \matrix{
\, - x\cos x\text{ với }x < 0 \hfill \cr 
\,{{{x^2}} \over {1 + x}}\text{ với }0 \le x < 1 \hfill \cr 
\,\,{x^3}\text{ với }x \ge 1. \hfill \cr} \right.\)

(A) liên tục tại mọi điểm \(x \in R\)

(B) liên tục tại mọi điểm trừ điểm \(x = 0\)

(C) liên tục tại mọi điểm trừ \(x = 1\)

(D) liên tục taoij mọi điểm trừ hai điểm \(x = 0\) và \(x = 1.\) 

 

Lời giải chi tiết

Chọn C

 

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài