Câu 3.8 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tính 6 số hạng đầu tiên của mỗi dãy số sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy tính 6 số hạng đầu tiên của mỗi dãy số sau:


LG a

Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = {3^n} - {2^n}\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {u_1} = 1 \cr 
& {u_2} = 5 \cr 
& {u_3} = 19 \cr 
& {u_4} = 65 \cr 
& {u_5} = 211 \cr 
& {u_6} = 665 \cr} \)

LG b

Dãy số \(\left( {{v_n}} \right)\) với \({v_n} = {{{3^n}} \over {{n^3}}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {u_1} = 3 \cr 
& {u_2} = {9 \over 8} \cr 
& {u_3} = 1 \cr 
& {u_4} = {{81} \over {64}} \cr 
& {u_5} = {{243} \over {125}} \cr 
& {u_6} = {{27} \over 8} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close