Câu 3.36 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.36 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m :


LG a

 \(mx + \left( {m - 1} \right)y = 5\)

Lời giải chi tiết:

Nếu m = 0 thì phương trình có vô số nghiệm \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y =  - 5}\end{array}} \right.\)

Nếu m = 1 thì phương trình có vô số nghiệm \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 5}\\{y \in R}\end{array}} \right.\)

Nếu m ≠ 0 và m ≠ 1 thì phương trình có vô số nghiệm \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y = \dfrac{{5 - m{\rm{x}}}}{{m - 1}}}\end{array}} \right.\)

LG b

 \(mx + my = m + 1\)

Lời giải chi tiết:

Phương trình vô nghiệm nếu m = 0 ; có vô số nghiệm \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y = \dfrac{{m + 1 - m{\rm{x}}}}{m}}\end{array}} \right.\) nếu m ≠ 0.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close