Bài 2.27 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.27 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Không vẽ đồ thị, tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của mỗi parabol sau đây...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Không vẽ đồ thị, tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của mỗi parabol sau đây. Tìm giá trị nhỏ nhất hay lớn nhất của mỗi hàm số tương ứng.

LG a

\(y = 2{\left( {x + 3} \right)^2} - 5\)

Lời giải chi tiết:

Đỉnh \(\left( { - 3; - 5} \right)\)

Trục đối xứng \(x =  - 3\).

GTNN: \(y =  - 5\).

LG b

\(y =  - {\left( {2x - 1} \right)^2} + 4\)

Lời giải chi tiết:

Đỉnh \(\left( {\frac{1}{2};4} \right)\)

Trục đối xứng \(x = \frac{1}{2}\).

GTLN: \(y = 4\).

LG c

\(y =  - \sqrt 2 {x^2} + 4x\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}y =  - \sqrt 2 {x^2} + 4x\\ =  - \sqrt 2 \left( {{x^2} - 2\sqrt 2 x + 2} \right) + 2\sqrt 2 \\ =  - \sqrt 2 {\left( {x - \sqrt 2 } \right)^2} + 2\sqrt 2 \end{array}\)

Đỉnh \(\left( {\sqrt 2 ;2\sqrt 2 } \right)\)

Trục đối xứng \(x = \sqrt 2 \).

GTLN: \(y = 2\sqrt 2 \).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Hàm số bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài