Bài 1.32 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.32 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho tập A={x thuộc R| 2<|x|<3}. Hãy biểu diễn A thành hợp của các khoảng.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập \(A = \left\{ {x \in R|2 < \left| x \right| < 3} \right\}\). Hãy biểu diễn A thành hợp của các khoảng.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}2 < \left| x \right| < 3 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left| x \right| > 2\\\left| x \right| < 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}x > 2\\x <  - 2\end{array} \right.\\ - 3 < x < 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} - 3 < x <  - 2\\2 < x < 3\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(A = \left( { - 3; - 2} \right) \cup \left( {2;3} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close