Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Gọi X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 ở trường em. Xét mệnh đề chứa biến...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gọi X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 ở trường em. Xét mệnh đề chứa biến \(P(x)\) : “x tự học ở nhà ít nhất 4 giờ trong một ngày” \(\left( {x \in X} \right)\)

Hãy phát biểu các mệnh đề sau bằng các câu thông thường :

LG a

\(\exists x \in X,P\left( x \right)\)

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\exists\) đọc là "Tồn tại" hoặc hoặc "Có ít nhất một"

Kí hiệu \(\forall \) đọc là "Với mọi"

Lời giải chi tiết:

“Có ít nhất một bạn học ở lớp 10 ở trường em tự học ít nhất 4 giờ trong một ngày”

LG b

\(\forall x \in X,P\left( x \right)\)

Lời giải chi tiết:

“Mọi học sinh lớp 10 ở trường em tự học ít nhất 4 giờ trong một ngày”

LG c

\(\exists x \in X,\overline {P\left( x \right)} \)

Lời giải chi tiết:

“Có ít nhất một bạn lớp 10 ở trường em tự học ít hơn 4 giờ trong một ngày”

LG d

 \(\forall x \in X,\overline {P\left( x \right)} \)  

Lời giải chi tiết:

“Mọi học sinh lớp 10 ở trường em tự học ít hơn 4 giờ trong một ngày”

Loigiaihay.com

 • Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các câu sau đây : a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông. b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

 • Bài 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.13 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :...

 • Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

 • Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề đó :...

 • Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : “x thích môn Ngữ văn”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các học sinh của trường em...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close