Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 23 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 23 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 4584 : 2                               b) 7165 : 3                            c) 2468 : 5

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

a) 1056 : 3 + 1456

b) 4564 – 3470 : 5

c) (1021 + 945) × 5

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Tìm \(x\), biết:

a) \(x\)× 4 = 9016

b) \(x\)× 2 × 3 = 802 × 9

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một cửa hàng có 1654kg đường, cửa hàng đã bán được 421kg. Số đường còn lại đóng vào các túi, mỗi túi chứa 5kg đường. Hỏi đóng được bao nhiêu túi đường và còn thừa mấy ki-lô-gam đường?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

Phép chia ta đặt tính theo cột dọc, sau đó chia lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải: 

                     

Bài 2.

Phương pháp:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) 1056 : 3 + 1456

    = 352 + 1456

    = 1808

b) 4564 – 3470 : 5

    = 4564 – 694

    =  3870

c) (1021 + 945) × 5

    =  1966 × 5

    = 9830

Bài 3.

Phương pháp:

- Tính giá trị vế phải trước (nếu cần).

- \(x\) là thừa số chưa biết, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải:

a) \(x\) × 4 = 9016

         \(x\) = 9016 : 4

         \(x\) = 2254

b) \(x\) × 2 × 3 = 802 × 9

    \(x\) × 2 × 3 = 7218

          \(x\) × 6 = 7218

                \(x\) = 7218 : 6

                \(x\) = 1203

Bài 4.

Phương pháp:

- Tìm số đường còn lại sau khi bán ta lấy số đường ban đầu cửa hàng đó có trừ đi số đường đã bán = 1654  – 421 = 1233kg.

- Thực hiện phép chia 1233 : 5. Thương tìm được chính là số túi đường đóng được và số dư là số đường còn thừa.

Cách giải:

Sau khi bán cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là:

1654  – 421 = 1233 (kg)

Ta có: 1233 : 5 = 246 (dư 3).

Vậy nếu đóng số đường còn lại vào các túi, mỗi túi chứa 5kg đường thì đóng được 246 túi và còn thừa 3kg đường.

Đáp số: 246 túi và còn thừa 3kg đường.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close