Bài tập 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

Quảng cáo

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) \(3.\left( { - 20} \right) = \left( { - 4} \right).15\)                            b) \(0,8.8,4 = 1,4.4.8\)

Lời giải:

\(\eqalign{  & a)3.( - 20) = ( - 4).15 \Rightarrow {3 \over { - 4}} = {{15} \over { - 20}};{3 \over {15}} = {{ - 4} \over { - 20}};{{ - 4} \over 3} = {{ - 20} \over {15}};{{15} \over 3} = {{ - 20} \over { - 4}}  \cr  & b)0,8.8,4 = 1,4.4,8 \Rightarrow {{0,8} \over {1,4}} = {{4,8} \over {8,4}};{{0,8} \over {4,8}} = {{1,4} \over {8,4}}  \cr  & {{1,4} \over {0,8}} = {{8,4} \over {4,8}};{{4,8} \over {0,8}} = {{8,4} \over {1,4}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài