Bài tập 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số x, y biết rằng:

Quảng cáo

Tìm hai số x, y biết rằng:

\({x \over 8} = {y \over 3}\) và \(x - y = 35\)

Lời giải:

Áp dụng tính chất: \({a \over b} = {c \over d} = {{a - c} \over {b - d}}\) , ta có: \({x \over 8} = {y \over 3} = {{x - y} \over {8 - 3}} = {{35} \over 5} = 7\)

\({x \over 8} = 7 \Rightarrow x = 8.7 = 56;{y \over 3} = 7 \Rightarrow y = 3.7 = 21\)

Vậy x = 56; y = 21.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải