Bài tập 3 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Có 20 công nhân năng suất làm việc như nhau đóng mới một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải đóng chiếc tàu đó trong bao nhiêu ngày ?

Quảng cáo

Có 20 công nhân năng suất làm việc như nhau đóng mới một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải đóng chiếc tàu đó trong bao nhiêu ngày ?

 

Lời giải:

Gọi số công nhân là x (người) và số ngày làm là y (ngày). Năng suất làm việc của mỗi người như nhau nên số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày, ta có: \(y = {a \over x}\)

Mà khi x = 20 thì y = 60 nên \(60 = {a \over {20}} \Rightarrow a = 60.20 = 1200\)

Như vậy khi x = 12 thì \(y = {{1200} \over {12}} = 100\)

Vậy 12 công nhân đóng chiếc tàu đó trong 100 ngày.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài