Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho x < y. Chứng tỏ:

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(x < y.\) Chứng tỏ:

a) \(5x – 4 < 5x – 4\)

b) \(-2x + 3 > -2y + 1\)

Lời giải chi tiết

a) Vì \(x < y\) và \(5 > 0\) nên \(5x < 5y \Rightarrow 5x - 4 < 5y - 4\)

b) Vì \(x < y\) và \(-2 < 0\) nên \( - 2x >  - 2y \Rightarrow  - 2x + 3 >  - 2y + 3\)

Mà \( - 2y + 3 >  - 2y + 1 \)\(\,\Rightarrow  - 2x + 3 >  - 2y + 1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài