Bài 7 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 7 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Ngâm một lá kẽm trong 20 gam dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi lá kẽm không còn tan nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& C\% = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 \Rightarrow {m_{ct}} = {{C\% } \over {100}}.{m_{{\rm{dd}}}} \cr
& \Rightarrow {m_{CuS{O_4}}} = {{10} \over {100}}.20 = 2\,gam \cr
& \Rightarrow {n_{CuS{O_4}}} = {2 \over {160}} = 0,0125\,mol \cr} \) 

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& \,\,\,Zn\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CuS{O_4}\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,ZnS{O_4}\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,Cu \cr
& 0,0125\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,0125 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,0125\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,0125\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Khối lượng kẽm đã phản ứng là:

\(m_{Zn} = 65.0,0125 = 0,8125\) gam

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\(\eqalign{
& {m_{Zn\,(pu)}}\,\, + \,\,{m_{{\rm{dd}}\,\,CuS{O_4}}}\,\, = {m_{{\rm{dd}}\,sau}}\,\, + \,\,{m_{Cu}} \cr
& \Rightarrow 0,8125 + 20 = {m_{{\rm{dd}}\,sau}}\,\, + 64.0,0125 \cr
& \Rightarrow {m_{{\rm{dd}}\,sau}} = 20,0125\,gam \cr} \) 

Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

\(C\% (ZnS{O_4}) = \dfrac{{{m_{ZnS{O_4}}}}}{{{m_{{\text{dd}}{\kern 1pt} sau}}}}.100\% \)\(\, = \dfrac{{161.0,0125}}{{20,0125}}.100\%  = 10,06\% {\text{ }}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close