Bài 7 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 7 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích ( đktc) của:

a) 1 mol phân tử CO   

b) 2 mol phân tử N2

c) 1,5 mol phân tử O2  

d) 0,15 mol phân tử Cl2

Lời giải chi tiết

a) 1 mol phân tử CO2 (đktc) có thể tích là 22,4 lít

b) 1 mol N2 (đktc) ↔ 22,4 lít

    2 mol N2 (đktc) ↔ x lít

\( \Rightarrow {2 \over 1} = {x \over {22,4}} \Rightarrow x = 44,8\,l\)

Cách khác:

b) Thể tích của 2 mol N2 (đktc) = 2.22,4 = 44,8 lít.

c) Thể tích của 1,5 mol O2 (đktc) = 1,5.22,4 = 33,6 lít

d) Thể tích của 0,15 mol Cl2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close