Bài 7 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Trong các chất sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Trong các chất sau đây:

a. \({C_2}{H_5}OH.\)             

b.\(C{H_3}COOH.\)              

c.\(C{H_3}OH.\)                    

d.\(C{H_3} - C{H_2} - COOH.\)

Chất nào tác dụng được với Na? NaOH? Zn? MgO? Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Lời giải chi tiết

Các chất tác dụng với Na gồm \({C_2}{H_5}OH,C{H_3}COOH,C{H_3}OH,C{H_3} - C{H_2} - COOH\)  vì chúng có hidro linh động:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + 2Na \to 2C{H_3}COONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}OH + 2Na \to 2C{H_3}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + 2Na \to 2C{H_3} - C{H_2} - COONa + {H_2} \uparrow \end{array}\)

Các chất tác dụng với NaOH, Zn, MgO gồm \(C{H_3}COOH,C{H_3} - C{H_2} - COOH\)  vì chúng có tính axit:

\(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\2C{H_3}COOH + Zn \to {(C{H_3}COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + MgO \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + {H_2}O\\C{H_3} - C{H_2} - COOH + NaOH \to C{H_3} - C{H_2} - COONa + {H_2}O\\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + Zn \to {(C{H_3} - C{H_2} - COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + MgO \to {(C{H_3} - C{H_2} - COO)_2}Mg + {H_2}O\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 45. Axit Axetic
Gửi bài