Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 7

Cho điểm \(M(1 ; 2)\) và đường thẳng \(d: 2x+y-5=0\). Tọa độ của điểm đối xứng với \(M\) qua \(d\) là

A. \(\left( { \dfrac{9}{5} ;  \dfrac{{12}}{5}} \right);\)

B. \((-2 ; 6) ;\)

C. \(\left( {0 ;  \dfrac{3}{2}} \right);\)

D. \((3 ; -5) .\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (A).

 

Bài 8

Cho đường thẳng \(d: -3x+y-3=0\) và điểm \(N(-2 ; 4)\). Tọa độ hình chiếu vuông góc của \(N\) trên \(d\) là

A. \((-3 ; -6) ;\)

B. \(\left( { -  \dfrac{1}{3} ;  \dfrac{{11}}{3}} \right);\)

C. \(\left( { \dfrac{2}{5} ;  \dfrac{{21}}{5}} \right);\)

D. \(\left( { \dfrac{1}{{10}} ;  \dfrac{{33}}{{10}}} \right).\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (D).

 

Bài 9

Cho hai đường thẳng \({d_1}: mx + (m - 1)y + 2m = 0 ,  {d_2}: 2x + y - 1 = 0\). Nếu \(d_1\) song song với \(d_2\) thì

A. \(m=1 ;\)

B. \(m=-2 ;\)

C. \(m=2 ;\)

D. \(m\) tùy ý.

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (C).

 

Bài 10

Cho hai đường thẳng \({d_1}: 2x - 4y - 3 = 0,  {d_2}: 3x - y + 17 = 0\). Số đo góc giữa \(d_1\) và \(d_12\) là

A. \( \dfrac{\pi }{4};\

B. \( \dfrac{\pi }{2};\)

C. \( \dfrac{{3\pi }}{4};\)

D. \( -  \dfrac{\pi }{4}.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (A).

 

Bài 11

Cho đường thẳng \(d: 4x-3y+13=0\). Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi \(d\) và trục \(Ox\) là:

A. \(4x+3y+13=0\) và \(4x-y+13=0 ;\)

B. \(4x-8y+13=0\) và \(4x+2y+13=0 ;\)

C. \(x+3y+13=0\) và \(x-3y+13=0 ;\)

D. \(3x+y+13=0\) và \(3x-y+13=0 .\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (B).

 

Bài 12

Cho hai đường thẳng song song \(d_1: 5x-7y+4=0\) và \(d_2: 5x-7y+6=0.\)

a) Phương trình đường thẳng song song và cách đều \(d_1\) và \(d_2\) là:

A. \(5x-7y+2=0 ;\)

B. \(5x-7y-3=0 ;\)

C. \(5x-7y-3=0 ;\)

D. \(5x-7y+5=0.\)

b) Khoảng cách giữa \(d_1\) và \(d_2\) là:

A. \( \dfrac{4}{{\sqrt {74} }};\)

B. \( \dfrac{6}{{\sqrt {74} }};\)

C. \( \dfrac{2}{{\sqrt {74} }};\)

D. \( \dfrac{{10}}{{\sqrt {74} }}.\)

 

Lời giải chi tiết:

a) Chọn (D) ;

b) Chọn (C).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài