Bài 6 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)

\({C_2}{H_4}\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow {C_2}{H_5}OH\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow {C_2}{H_5}Na\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow {C_2}{H_5}OH\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow C{H_3}COOH \\ \buildrel {(5)} \over
\longrightarrow {(C{H_3}COO)_2}Ba\buildrel {(6)} \over
\longrightarrow C{H_3}COONa\buildrel {(7)} \over
\longrightarrow C{H_3}COOH\buildrel {(8)} \over
\longrightarrow C{H_3}COO - C{H_2}C{H_3}.\)

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}(1)\,{C_2}{H_4} + {H_2}O \to {C_2}{H_5}OH(axit)\\(2)\,2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\(3)\,{C_2}{H_5}ONa + {H_2}O \to {C_2}{H_5}OH + NaOH\\(4)\,{C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(men\,giấm)\\(5)\,Ba{(OH)_2} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ba + 2{H_2}O\\(6)\,{(C{H_3}COO)_2}Ba + N{a_2}S{O_4} \to BaS{O_4} \downarrow  + 2C{H_3}COONa\\(7)\,C{H_3}COONa + HCl \to C{H_3}COOH + NaCl\\(8)\,C{H_3}COOH + HO - C{H_2} - C{H_3} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO - C{H_2} - C{H_3} + {H_2}O({H_2}S{O_4}đặc,{t^0})\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 45. Axit Axetic
Gửi bài