Bài 6 trang 187 SGK Hóa học 11

Oxi hóa hoàn toàn

Quảng cáo

Đề bài

Oxi hóa hoàn toàn 0,60 g một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32 g.

a) Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên bằng các phương trình hóa học.

b) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A

c) Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđêhit tương ứng. Gọi tên của A.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đốt cháy ancol sinh ra sản phẩm gồm H2O và CO2

H2SO4 đặc có tính háo nước nên sản phẩm bình (1) tăng là khối lượng của H2O

dung dịch KOH hấp thụ khí CO2 nên sản phẩm bình (2) tăng là khối lượng của CO2

b) 

Tính số mol H2O, số mol CO2

Bảo toàn khối lượng => mO( trong A) = mA – mC - mH

Gọi CTPT của ancol A đơn chức  là CxHy

Có: nA = nO( trong A)

\( =  > x = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_A}}} = ?;\,\,y = \dfrac{{2{n_{{H_2}O}}}}{{{n_A}}} = ?\)

=> CTPT của A từ đó viết được CTCT của A

c) ancol A tác  dụng với CuO, đun nóng thu được anđehit => ancol A phải là ancol bậc 1 => từ đó tìm được CTCT chính xác của A

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Sản phẩm oxi hóa gồm CO2 và H2O đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc thì H2O bị hấp thụ làm bình (1) tăng mH2O = 0,72 (g) ; qua bình (2) CO2 bị hấp thụ bởi dung dịch KOH, mCO2 = 1,32 (g).

2CxHyO + \(\dfrac{{4x + y - 2}}{2}\) O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2xCO2 + yH2O

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

b) \({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{0,72}}{{18}} = 0,04\,(mol);\)

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{1,32}}{{44}} = 0,03\,(mol)\)

Bảo toàn khối lượng: mO(trong A) = mA – mC - mH

=> mO (trong A) = 0,6 – 0,03.12 – 0,04.2= 0,16 (g)

=> nO = 0,16/16 = 0,01 (mol)

Gọi CTPT của ancol A đơn chức  là CxHyO : 0,01 (mol) ( Vì ancol đơn chức nên nA = nO)

\(\begin{gathered}
= > x = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,03}}{{0,01}} = 3 \hfill \\
\,\,y = \dfrac{{2{n_{{H_2}O}}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,08}}{{0,01}} = 8 \hfill \\
\end{gathered} \)

Vậy CTPT của A là: C3H8O

CTCT có thể có của A là: CH3CH2CH2 OH; CH3CH(OH)CH3

c) A + CuO nung nóng → anđehit

=> A là ancol bậc 1

=> CTCT của A là CH3CH2CH2OH: propan-1-ol

CH3CH2CH2OH + CuO  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CH3CH2CHO + Cu↓+ H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close