Bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Cho hàm số y = ax + b .Tìm a và b, biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Đề bài

Cho hàm số \(y = ax + b.\) Tìm \(a\) và \(b\), biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Đi qua hai điểm \(A(1; 3)\) và \(B(-1; -1).\)

b) Song song với đường thẳng \(y = x + 5\) và đi qua điểm \(C(1; 2).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay tọa độ các điểm \(A\) và \(B\) vào công thức hàm số. Từ đó ta được hệ hai phương trình hai ẩn  \(a\) và \(b.\) Giải hệ phương trình vừa thu được ta tìm được \(a\) và \(b.\)

b) Đường thẳng \(y = ax + b\) song song với đường thẳng \(y=a_1 x + b_1\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = {a_1}\\
b \ne {b_1}
\end{array} \right..\)

Từ đó ta tìm được \(a.\)

+) Thay tọa độ điểm \(C\) và công thức hàm số ta tìm được \(b.\)

Lời giải chi tiết

Gọi \((d)\) là đồ thị hàm số  \(y = ax + b.\)

a) Vì \(A(1; 3) \in (d)\) nên \(3 = a + b.\)

Vì \(B(-1; -1) \in (d)\) nên  \(-1 = -a + b.\)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{a + b = 3 \hfill \cr - a + b = - 1 \hfill \cr} \right.\) 

Giải hệ phương trình ta được: \(a = 2; b = 1\)

b) Vì \((d): y = ax + b\) song song với đường thẳng \((d’): y = x + 5\) nên suy ra: \(a = a’ = 1,\, b \ne 5.\)

Ta được \((d): y = x + b.\)

Vì \(C (1; 2) \in(d): 2 = 1 + b ⇔ b =1\, (TM).\)

Vậy \(a = 1; b = 1.\) 

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải