Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Với giá trị nào của m và n thì: a) d1 trùng với d2?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai đường thẳng:

\(y = (m + 1)x + 5 \)    (d1)

\(y = 2x + n\)     (d2)

Với giá trị nào của \(m\) và \(n\) thì:

LG a

d1 trùng với d2?

Phương pháp giải:

Cho hai đường thẳng \(d_1: y= a_1 x+b_1\) và \(d_2: y= a_2 x+b_2.\) Khi đó:

+) \({d_1} \equiv {d_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{a_1} = {a_2}\\
{b_1} = {b_2}
\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(({d_1}) \equiv ({d_2})\) khi và chỉ khi \(\left\{ \matrix{m + 1 = 2 \hfill \cr n = 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m = 1 \hfill \cr n = 5 \hfill \cr} \right..\)

LG b

d1 cắt d2

Phương pháp giải:

Cho hai đường thẳng \(d_1: y= a_1 x+b_1\) và \(d_2: y= a_2 x+b_2.\) Khi đó: 

+) \({d_1} \cap {d_2} \Leftrightarrow {a_1} \ne {a_2}\) 

Lời giải chi tiết:

\((d_1)\) cắt \((d_2)\) \(⇔ m + 1 \neq 2 ⇔ m \ne 1.\)  

LG c

d1 song song với d2?

Phương pháp giải:

Cho hai đường thẳng \(d_1: y= a_1 x+b_1\) và \(d_2: y= a_2 x+b_2.\) Khi đó:

+) \(({d_1})//({d_2})
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = {a_2}\\{b_1} \ne {b_2}\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(({d_1})//({d_2}) \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m + 1 = 2 \hfill \cr n \ne 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m = 1 \hfill \cr n \ne 5 \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close