Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Quảng cáo

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 37} \right) + \left( { - 112} \right)  \cr  & b) - 42 + 52  \cr  & c)13 - 31  \cr & d)14 - 24 - 12  \cr  & e)\left( { - 25} \right) + 30 - 15. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { - 37} \right) + \left( { - 112} \right) =  - 149  \cr  & b) - 42 + 52 = 10  \cr  & c)13 - 31 =  - 18  \cr  & d)14 - 24 - 12 =  - 10 - 12 =  - 22  \cr  & e)\left( { - 25} \right) + 30 - 15 = 5 - 15 =  - 10 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close