Bài 5 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau:

Quảng cáo

Đề bài

Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau:

a. \(C{H_4},{C_2}{H_2},C{O_2}.\)

b. \({C_2}{H_5}OH,C{H_3}COO{C_2}{H_5},C{H_3}COOH.\)

c. Dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic.

Lời giải chi tiết

a)

 

CH4

C2H2

CO2

Dung dịch brom

Không hiện tượng

Mất màu dung dịch

Không hiện tượng

Dung dịch Ca(OH)2

Không hiện tượng

x

Vẩn đục

 Dấu x là đã nhận biết được rồi.

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_2}{H_2} + 2B{r_2} \to {C_2}{H_2}B{r_4}\\C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\end{array}\)

b)

 

C2H5OH

CH3COOC2H5

CH3COOH

Quì tím

Tím

Tím

Đỏ

Na

Có khí thoát ra

Không hiện tượng

x

 Dấu x là đã nhận biết được rồi.

Phương trình hóa học:

\(2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \)

c)

 

Dung dịch glucozo

Dung dịch saccarozo

Dung dịch axit axetic

Quì tím

Tím

Tím

Đỏ

Dung dịch AgNO3/NH3

Kết tủa tắng

Không hiện tượng

x

Dấu x là đã nhận biết được rồi.

Phương trình hóa học:

\({C_6}{H_{12}}{O_6} + A{g_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + 2Ag \downarrow (N{H_3})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài