Bài 2 trang 95 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Dựa vào đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm?

a. Dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ.

b. Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

Lời giải chi tiết

a) Đều là nhiên liệu.

b) Đều là gluxit.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài