Bài 4 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tập hợp

Quảng cáo

Đề bài

Tập hợp \(E = \left\{ {6;8;10;...;50} \right\}\) có \(\left( {50 - 6} \right):2 + 1 = 23\) (phần tử)

Tổng quát:

- Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có \(\left( {b - a} \right):2 + 1\) phần tử.

- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có \(\left( {n - m} \right):2 + 1\) phần tử.

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau :

a) \(X = \left\{ {24;26;28;...;120} \right\}\)

b) \(Y = \left\{ {31;33;35;...;99} \right\}\)

Lời giải chi tiết

a) Các phần tử của tập hợp X là các số chẵn từ 24 đến 120 nên có:

\((120 - 24) : 2 + 1 = 49\) (phần tử)

b) Các phần tử của tập hợp Y là các số lẻ từ 31 đến 99 có:

\((99 - 31) : 2 + 1 = 35\) (phần tử)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close