Bài 3 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết các biểu thức hằng số cân bằng Kc cho các phản ứng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Viết các biểu thức hằng số cân bằng Kc cho các phản ứng sau:

\(\eqalign{
& a)\,\,CaC{O_3}\left( r \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} CaO\left( r \right) + C{O_2}\left( k \right) \cr 
& b)\,\,C{u_2}O\left( r \right) + {1 \over 2}{O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2CuO\left( r \right) \cr 
& c)\,\,2S{O_2}\left( k \right) + {O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} 2S{O_3}\left( k \right)\,;\cr&S{O_2}\left( k \right) + {1 \over 2}{O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,S{O_3}\left( k \right)\,;\cr&2S{O_3}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2S{O_2}\left( k \right) + {O_2}\left( k \right) \cr} \)

 Hãy cho biết mối liên hệ giữa ba hằng số cân bằng ứng với ba trường hợp trong câu c) ở cùng nhiệt độ.

Lời giải chi tiết

Hằng số cân bằng của các phản ứng:

a) Kc = [CO2].

b) \({K_c} = {1 \over {{{\left[ {{O_2}} \right]}^{{1 \over 2}}}}}\)

c) \({K_{{C_1}}} = {{{{\left[ {S{O_3}} \right]}^2}} \over {{{\left[ {S{O_2}} \right]}^2}\left[ {{O_2}} \right]}};\)

    \({K_{{C_2}}} = {{\left[ {S{O_3}} \right]} \over {\left[ {S{O_2}} \right]{{\left[ {{O_2}} \right]}^{{1 \over 2}}}}};\)

    \({K_{{C_3}}} = {{{{\left[ {S{O_2}} \right]}^2}\left[ {{O_2}} \right]} \over {{{\left[ {S{O_3}} \right]}^2}}}\)

Mối liên hệ giữa 3 hằng số \({K_{{C_1}}},{K_{{C_2}}},{K_{{C_3}}}\)

\({K_{{C_3}}} = {1 \over {{K_{{C_1}}}}};\)

\({K_{{C_2}}} = \sqrt {{K_{{C_1}}}} \,;\)

\({K_{{C_3}}} = {\left( {{1 \over {{K_{{C_2}}}}}} \right)^2} = {1 \over {K_{{C_2}}^2}}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 50: Cân bằng hóa học
Quảng cáo
list
close
Gửi bài