Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 18 sgk hoá học 10

  Giải bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10. a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

 • pic

  Bài 2 trang 18 sgk hoá học 10

  Giải bài 2 trang 18 SGK Hoá học 10. Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 18 sgk hoá học 10

  Giải bài 3 trang 18 SGK Hoá học 10. a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

 • pic

  Bài 4 trang 18 sgk hoá 10

  Giải bài 4 trang 18 SGK Hoá học 10. Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố.

 • pic

  Bài 5 trang 18 sgk hoá học 10

  Giải bài 5 trang 18 SGK Hoá học 10. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể

 • pic

  Bài 6 trang 18 sgk hoá học 10

  Giải bài 6 trang 18 SGK Hoá học 10. Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau

Gửi bài Gửi bài