Bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10

a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

Quảng cáo

Đề bài

Theo số liệu ở bảng 1 bài 1, trang 8 :

a) Hãy tính khối lượng (g) của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron).

(Đây là phép tính gần đúng).

b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khối lượng của toàn nguyên tử.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {m_e} = 9,1.10{^{ - 31}}\,kg = 9,1.10{^{ - 28}}\,g \cr
& {m_p} = 1,67.10{^{ - 27}}kg = 1,67.10{^{ - 24}}g \cr
& {m_n} = 1,675.10{^{ - 27}}kg = 1,675.10{^{ - 24}}g \cr} \)

a)

Tổng khối lượng của electron:

7 x 9,1.10 -28 63,7.10 -28 g

Tổng khối lượng của proton :

7 x 1,67.10 -24 = 11,69.10 -24 g

Tổng khối lượng của nơtron :

7 x 1,675.10 -24 = 11,72.10-24g

Khối lượng của nguyên tử nitơ là : 23,42.10 -24 g.

b) \(\dfrac{{63,{{7.10}^{ - 28}}} }{ {23,{{42.10}^{ - 24}}}}.100\%  \approx 0,027\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close