Bài 5 trang 18 SGK Hoá học 10

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể

Quảng cáo

Đề bài

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87 cm3.

(Cho biết : Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vnguyên tử canxi = \( \dfrac{25,87}{6,022.10^{23}}.\dfrac{74}{100}\) = 3,179.10-23cm3.

Vnguyên tử Ca  = \( \dfrac{4}{3}\)πr= 3,179.10-23cm3.

r = \( \left ( \dfrac{3,179.10^{-23}}{\dfrac{4}{3}\prod } \right )^{\dfrac{1}{3}}\) = 1,965.10-8 cm = 0,1965nm.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 18 SGK Hoá học 10

  Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau

 • Bài 4 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 4 trang 18 SGK Hoá học 10. Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố.

 • Bài 3 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 3 trang 18 SGK Hoá học 10. a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

 • Bài 2 trang 18 SGK Hoá học 10

  Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

 • Bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10. a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

Quảng cáo
close